По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Извънредният труд се зачита за осигурителен стаж
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Извънредният труд се зачита за осигурителен стаж

Публикувано на 09.11.2018

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Моля, да ми отговорите положеният извънреден труд зачита ли се за осигурителен стаж при пенсиониране?

   Чл. 143, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) определя, че извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време. За полагане на извънреден труд се издава заповед от работодателя. Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително (чл. 15, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, посл. изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 23 май 2017 г.). По-нататък ал. 2 на чл. 143 КТ постановява, че извънредният труд е забранен. Изключенията от тази норма са изброени в чл. 144КТ. Съгласно чл. 144 КТ извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи:
1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване и последиците от бедствия и др. Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.
С приемането на Кодекса за социално осигуряване (КСО) правното регулиране на пенсионното законодателство е поставено на принципно нова основа. Въведе се и определи с чл. 9 КСО осигурителният стаж като едно от основните понятия в осигурителното право. Установените в него разрешения имат значение за всички видове пенсии по КСО, за които осигурителният стаж е предвиден като предпоставка за възникване на правото или за определяне на техния размер, сред които са пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и др.

   Съгласно чл. 38, ал. 16 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС, посл. изм. и доп,. ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г.) от 1 януари 2005 година за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В тези случаи осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, се раздели на законоустановеното работно време на лицето.Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време. Когато е зачетено за осигурителен стаж времето, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят издава при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение удостоверение образец УП-3. В удостоверението се посочва отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.