По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отказ на работодателя да разреши ползване на отпуск за отглеждане на малко дете
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отказ на работодателя да разреши ползване на отпуск за отглеждане на малко дете

Публикувано на 09.11.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Има ли право работодателят да не разреши отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на бабата на детето, която работи по трудов договор при него?

   След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на всяко дете до навършване на 2-годишната му възраст, независимо от броя и поредността на децата (чл. 164, ал. 1 от КТ). Този отпуск със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение (ал. 3 от същия член). В чл. 46, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 от КТ. Когато заявлението се подава от лице по чл. 164, ал. 3 от КТ, към него се прилагат декларация и справка съгласно приложения № 2 и 3 от същата наредба в два екземпляра. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако по някаква причина лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.