По тематика > Търговско и облигационно право > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Ред за митническо оформяне на пощенските пратки, които са на стойност под 1000 евро
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Ред за митническо оформяне на пощенските пратки, които са на стойност под 1000 евро

Публикувано на 09.11.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува стока от Китай на стойност 50 щатски долара. Стоката е доставена като пощeнска пратка по български пощи и е с безплатна доставка. Издадена е фактура на фирмат, която е платена по банков път. При получаване на стоката в “Български пощи” не е съставена митническа декларация и не са платени никакви данъци и мита.
Дължи ли се в този случай ДДС и мито? Как се осчетоводява тази покупка в дневниците по ДДС на българската фирма?

   Съгласно посочените обстоятелства фирмата ви е получила като пощенска пратка от трета страна стока на стойност 50 долара и при получаването на доставката в пощата не е заплатили никакви данъци и мита. В тази връзка следва да имате предвид, че от 01.07.2016 г. е в сила нов ред за митническо оформяне на пощенските пратки, които са на стойност под 1000 евро. В съответствие с него, когато общата стойност на стоките в пощенска пратка, изпратена директно от трета държава на получател в държава членка на ЕС, надвишава 30 лв., но е до левовата равностойност на 150 EUR, при допускането им за свободно обращение и крайно потребление стоките се ползват от освобождаване от вносни мита по силата на членове 23-24 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, но предвид разпоредбата на чл. 58, ал. 14, т. 1 от ЗДДС за тях се дължи ДДС.

   Според инструкцията за процедурата, свързана с декларирането за допускане за свободно обращение и крайна употреба на тези стоки, то се извършва чрез обичайната ЕАД или с утвърдените от Всемирния пощенски съюз образци на митническа декларация CN22 или CN23 или същата, вградена в CP72 или в адресния етикет за EMS пратки, само когато декларатор е “Български пощи” ЕАД в качеството му на задължен оператор за извършване на универсална пощенска услуга. Получателят на пощенската пратка следва да упълномощи “Български пощи” ЕАД да го представлява пред митническите органи, като за целта подпише декларация по образец. Вашият представител, получил пратката, трябва да е подписал такава декларация. Въз основа на нея пощата изпраща до митническите органи уведомления за вида и размера на възникващото при това задължение за получателя.

   На практика това предполага да се свържете с митническите органи по местополучаване на въпросната стока и да уредите задължението си, което е възникнало във връзка с вноса ви и е посочено в уведомлението на пощата до тях, след което да отразите в дневника за покупките си данните от митническия образец на документа, с който е освободена доставката. Агенция “Митници” е уведомила НАП, че при използване на митническа декларация CN22 или CN23 за допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоки, съдържащи се в пратки, общата стойност на които не надвишава левовата равностойност на 1000 евро, правото на приспадане на данъчен кредит на платения данък по чл. 56 от ППЗДДС се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническият документ (номер на митническата декларация CN22/CN23 - MRN).