По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Обезщетение по чл. 222, ал 3 от КТ на педагогически специалисти
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Обезщетение по чл. 222, ал 3 от КТ на педагогически специалисти

Публикувано на 19.10.2018

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител е с 10 години трудов стаж в системата на образованието. През това време работи в три различни училища, бил е на борсата и има прекъсване от 2 месеца и 11 дни от 31.01.2011 г. до 11.04.2011 г. Има ли право на обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ в размер на 10,5 брутни работни заплати?
В чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати. Следователно, за да бъде изплатено обезщетение по чл. 219, ал. 6 ЗПУО, във вр. с чл. 222, ал. 3 КТ, е необходимо да са налице следните предпоставки: 1. прекратяване на трудовото правоотношение, след като педагогическият специалист е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване; 2. през последните 10 години от трудовия стаж да е заемана длъжност на педагогически специалист; 3. длъжността педагогически специалист да е в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка; 4. съответната институция на бюджетна издръжка да е в системата на предучилищното и училищното образование. С Колективен трудов договор могат да бъдат уговорени по-благоприятни условия за работниците или служителите, какъвто е случаят с Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г. Следва да имате предвид, че при проследяване непрекъснатостта на работата се има предвид проследяване на трудовия стаж, определен и изчислен по смисъла на разпоредбите на глава 17, раздел ІІ от КТ, а не последните 10 календарни години преди прекратяването на трудовото правоотношение, след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следва обаче да се има предвид, че периодът на регистрация като безработно лице в Бюро по труда не е трудов стаж и предвид това този период не се счита за прекъсване на трудовия стаж. В случай, че в периода от 31.01.2011 г. до 11.04.2011 г. учителят е работил при работодател извън системата на предучилищното и училищното образование, няма да са изпълнени изискванията на чл. 219, ал.6 от ЗПУО.