По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Осигуряване на лица, работещи свободни професии
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осигуряване на лица, работещи свободни професии

Публикувано на 09.11.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Физическо лице, български гражданин, което живее в САЩ, регистрира ЕООД в България през 2014 г. ЕООД-то няма дейност, има само банкови разходи и разходи за обявяване на ГФО в ТР. Лицето, което е управител, решава да се самоосигурява чрез дружеството в България, за да има осигурителен стаж. През м. 09.2015 г. подава декларация за започване на дейност като самоосигуряващо се лице. От 2015 г. до 2018 г. лицето си превежда към НАП осигуровки като самоосигуряващо се лице. Проблемът в случая е, че за 2015 г. и 2016 г. липсват подавани декларации обр. 1 по месеци и годишните декл. обр. 6. За 2017 г. и 2018 г. са подавани декл. обр. 1 и обр. 6, и са внасяни осигуровки.
1. Има ли право лице, което има регистрирано ЕООД, но до този момент няма дейност (няма приходи), да се самоосигурява чрез дружеството (за своя сметка по собствено желание)?
2. Кога възниква задължението за самоосигуряване на собственици на дружества – при първата разходна фактура или при първата приходна фактура?
3. От НАП има отказ за обработване на декларации обр. 1 и обр. 6 за 2015 г. и 2016 г., поради причина че не са намерени доказателства за осъществяване на дейност. Правилно ли е?
4. Как да се процедира с вече подадена декларация за регистрация за самоосигуряване през 2015 г., след като няма подавани декл. обр. 1?
5. Ще се признаят ли за осигурителен стаж годините 2017 - 2018, за които има внасяни осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице и подавани декл. обр. 1 и обр. 6?

   Отговор: Съгласно Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица българските граждани на работа в чужбина и морските лица, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица–членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до компетентната ТД на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.

   Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от самоосигуряващите се лица в срока за подаване на декларацията върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
От цитираните текстове става ясно, че задължително осигуряване се извършва при условие, че лицето упражнява трудова дейност във фирмата. Не е необходимо да има задължително разходна или приходна фактура. Може да има сключени договори, да има проекти за бъдещи дейности, да се предприемат някакви действия за бъдещи проекти или дейности, да се търсят парцели за строителство, да се търсят сгради за търговски помещения и т.н., но трябва да има някакви доказателства, че се извършва някаква дейност във фирмата. Регистрация на фирма с цел придобиване на осигурителен стаж в България в неправилно.

   А подаването на декларациите – обр. № 1 и обр. № 6, е задължително, когато лицето упражнява дейност.
При условие че лицето не е упражнявало дейност и не са подавани декларации обр. № 1 и обр. № 6, осигурителните вноски биха могли да бъдат поискани от НАП и възстановени, ако няма доказателства за извършвана дейност.
А за периода, през който са подавани декларации обр. № 6 и са внасяни осигурителни вноски, при условие че не е упражнявана дейност, при евентуална проверка може да се установи, че неправилно са внасяни и трябва да се възстановят неправилно преведените осигурителни вноски.
При положение че е подадена декларация за започване на дейност, на практика се оказва, че тази декларация е с невярно съдържание, т.е. не е започнала дейност. Тя се подава в 7-дневен срок от започване на дейността, а в случая дейност във фирмата не е имало.