По тематика > Лични данни / GDPR > Експертни коментари > 2018 > Защита на личните данни в трудовите договори и договори с клиенти
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Защита на личните данни в трудовите договори и договори с клиенти

Публикувано на 09.10.2018

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Въпрос: Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни в трудовите договори и договори с клиенти необходимо ли е да се включи допълнителна клауза за защита на предоставените ни лични данни като администратор, или може да се подпише допълнително съгласие? Ако може да ни предоставите законово издържан примерен текст за такова съгласие или съответно клауза към договор.

   Отговор: Общият регламент за защита на данните (ОРЗД), който започна да се прилага от 25 май 2018 г., не промени принципното положение, че обработването на лични данни е законосъобразно, ако е налице поне едно от следните условия:
- Субектът на данните е дал съгласие за обработването.
- Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
- Обработването е необходимо за спазването на законово задължение на администратора.
- Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице.
- Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия на администратора.
- Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора, освен когато преимущество пред тези интереси имат интересите или правата и основните свободи на субекта.

   Съгласието е само едно от възможните условия за законосъобразност на обработването, и то далеч не най-сигурното за администратора. На първо място, не е изключено да се постави под съмнение неговата валидност, особено когато между администратора и субекта на данните съществува икономическа неравнопоставеност, каквото често е положението между страните по трудовото правоотношение. Лесно могат да възникнат съмнения, че волята на работника или служителя е била опорочена, например поради упражнен натиск от страна на работодателя. На второ място, съгласието е несигурна основа за обработването на данните и защото то лесно може да бъде оттеглено. Регламентът изисква оттеглянето на съгласието да става по същия ред, по който и даването му – напр. чрез декларация от субекта на данните. Ето защо е препоръчително към съгласието да се прибягва само в „краен случай“, когато не е налице друго условие за законосъобразност на обработването.

   В трудовите отношения изричното съгласие на субекта на данните за тяхното обработване не е необходимо, защото то се извършва с цел изпълнение на правата и задълженията по договор – трудовият договор. Същото се отнася и за договорите с клиенти: за да могат да бъдат изпълнявани, по необходимост се налага и обработването на лични данни на физическите лица – страна по договора, което не налага те да са изразили специално съгласие.
Често в практиката се допуска смесване между въпросите на съгласието и правото на информация. Независимо на какво основание са предприети действия по обработването на лични данни, субектът на данните винаги има правото да получи информация относно това кой е администраторът на данните и как може да се свърже с него, какви са целите на обработването, предоставят ли се данните на други лица и т.н. (вж. чл. 13 от ОРЗД). Това не означава, че във всички случаи се изисква той да даде съгласието си за обработването на данните, а само, че има правото да получи информация по посочените теми. С оглед осъществяването на това право в договорите може да се включи клауза, че работникът или служителят (клиентът) е информиран, че предоставените от него лични данни подлежат на защита съгласно законодателството по защита на личните данни и съответните вътрешни правила на администратора, с които е надлежно запознат. Такава разпоредба би имала за цел създаването на яснота в отношенията между страните, без да налага декларирането на изрично съгласие за обработването на данните, каквото в случая не е необходимо.