По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Прехвърляне на товарен автомобил от лизингодател на трето лице
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прехвърляне на товарен автомобил от лизингодател на трето лице

Публикувано на 16.11.2018

Отговаря Иван СИМОВ - д.е.с.

    Сключен е договор за финансов лизинг на товарен автомобил от 2013 г. с първоначална вноска и финансирана част за 60 месеца. Лизинговата компания е издавала всеки месец фактури за главници и лихви съгласно погасителен план, на които е ползван данъчен кредит по ЗДДС. Товарният автомобил е заведен като актив. Лизингополучателят желае да преотстъпи правото за придобиване на собствеността върху превозното средство на трето лице с тристранно споразумение от лизингодателя, като същото ще трябва да заплати остатъчната стойност. Лизингополучателят и третата фирма са данъчно задължени и свързани лица.
1. Трябва ли фирмата лизингополучател да издаде фактура на третата фирма, тъй като не е придобила право на собственост и ако да, на какво основание и на каква стойност?
2. Какви записвания трябва (счетоводни операции) да се направят при лизингополучателя, за да закрие задължението си към лизингодателя, да отпише товарния автомобил от активите си и съответно отчитането на остатъчната му балансова стойност?

   Лизингополучателят трябва да издаде фактура на третото лице с основание “прехвърляне на правото на придобиване на право на собственост на автомобил .......... рег. номер ....... , рама № ......, двигател № .......”. Това право трябва да се оцени от оценител. Най-общо казано, правото се оценява чрез определяне на пазарната стойност на автомобила към датата на прехвърляне на собствеността, намалена с остатъчната стойност, която третото лице ще плати на лизингодателя. Във фактурата трябва да се начисли и ДДС.
Счетоводните операции, които трябва да се вземат, са свързани с отписването на актива и закриване на задължение към лизингодателя.
Отписване на актива и начислената до момента амортизация:
Дт с/ка Амортизация на транспортни средства
Кт с/ка Автомобили
Отписване на автомобила чрез прехвърляне в намаление на лизинговото задължение:
Дт с/ка Задължение за лизинг
Кт с/ка Автомобили - с балансовата стойност
Отписване на финансовите разходи за бъдещи периоди (ако има такива):
Дт с/ка Задължение аз лизинг
Кт с/ка Финансови разходи за бъдещи периоди.
Приключване на салдото по с/ка Задължения за лизинг в приходи или разходи.
Получените в крайна сметка приходи или разходи са признати за данъчни цели.