По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Трудов договор с пенсионер
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Трудов договор с пенсионер

Публикувано на 16.11.2018

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Моля да ми отговорите на какво основание може да се сключва трудов договор с пенсионер?

   След отмяната на чл. 72 от Кодекса на труда (КТ) трудов договор с лице, което е пенсионер, се сключва съгласно действащите разпоредби на Кодекса на труда (КТ). Правното основание за сключване на трудов договор с пенсионер може да бъде чл. 67, ал. 1, т. 1 (трудов договор за неопределено време) или чл. чл. 68, ал. 1, т. 1-5, в зависимост от вида на срочния трудов договор.
Всеки работодател е длъжен да спазва установеното в алинеи 3, 4 и 5 на чл. 68 КТ и при сключване на трудов договор с пенсионер. Ал. 3-та на чл. 68 КТ установява, че срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 (за определен срок който не може да бъде по-дълъг от 3 години) се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. В ал. 4-та на чл. 68 КТ е установено изключение от нормата на ал. 3-та на чл. 68 за сключване на срочни трудови договори, когато не са налице условията на чл. 68, ал. 3 КТ. Ал. 4-та по изключение допуска сключването на срочен трудов договор за срок най-малко 1 година за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключва и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. За предотвратяване на злоупотреби с предоставената от закона възможност при сключване на срочни трудови договори, в това число и с пенсионери, в т. 8 от допълнителните разпоредби (ДР) на КТ е дадено легално законово определение на “изключение по смисъла на чл. 68, ал. 4” - то е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му.

   Даденото законово определение в т. 8 от ДР на КТ задължава всеки работодател при сключване на срочен трудов договор за работа или дейност, която няма временен, сезонен или краткотраен характер, да впише конкретните причини, съществуващи към момента на сключването и обуславящи срочността на договора. Срочен трудов договор, по изключение, по ал. 1, т. 1, чл. 68 КТ за срок най-малко една година със същия работник или служител може да се сключва повторно само веднъж.
Алинея 5-а на чл. 68 КТ съдържа една фикция, съгласно която трудов договор по ал. 1, т. 1 КТ, сключен в нарушение на ал. 3 и 4, чл. 68, се смята за сключен за неопределено време.
Трудов договор с пенсионер може да се сключи и със срок за изпитване по чл. 70, ал. 1 КТ. Изпитателен срок може да се уговаря при всеки трудов договор независимо от времетраенето му. КТ определя само максималния срок на изпитването, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.