По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Определяне на периода на ползване на платен годишен отпуск от работника или служителя
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Определяне на периода на ползване на платен годишен отпуск от работника или служителя

Публикувано на 16.11.2018

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

    Какъв е редът за ползване на платен годишен отпуск след отказ на работодателя да го разреши до края на календарната година, за която се отнася?

   Когато работникът или служителят има отложен платен годишен отпуск от предходна календарна година и работодателят не е осигурил ползването му през първите 6 месеца на следващата година, той придобива правото сам да определи периода на ползване, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително (чл. 176, ал. 3 КТ). Следователно не е достатъчно отпускът да не е бил разрешен до края на годината, за която се полага, а и да са изтекли още шест месеца след това. Подобна ситуация показва възможното нежелание на работодателя да осигури ползването на отпуска и увеличава опасността правото на ползването му да се погаси по давност съгласно чл. 176а КТ.
Дали ще пристъпи към използването на този механизъм или не е въпрос на преценка на работника или служителя. От юридическа гледна точна е важно да се подчертае, че работодателят няма право отново да “откаже” ползването на отложения отпуск в определения от лицето период, ако са налице предпоставките за това.
Уведомлението до работодателя трябва задължително да е в писмена форма, а минималният срок, в който следва да бъде направено, е 14 дни предварително. Доколкото не е изрично предвидено друго, дните са календарни. В уведомлението работникът или служителят трябва да определи продължителността на отпуска, който ще ползва, и началната му дата.