По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Доставка на услуга за организиране на фирмено мероприятие
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Доставка на услуга за организиране на фирмено мероприятие

Публикувано на 16.11.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, трябва да проведе организиране на тиймбилдинг и ски обучение на румънска фирма, регистрирана по закона в Румъния. Ски обучението и тиймбилдингът ще се проведат на територията на Румъния.
Как следва да се третира тази доставка по отношение на ЗДДС, каква ставка да се ползва? Има ли данъчни ефекти по отношение на корпоративния закон в двете страни?

   Редът за данъчно третиране на доставките зависи от тяхното местоизпълнение. В случая българското дружество ще извърши доставка на услуга за организиране на фирмено мероприятие (тиймбилдинг и ски обучение) на регистрирано данъчно задължено лице, установено в Румъния, т.е. в държава - членка на ЕС. Местоизпълнението на този вид услуги се определя по реда на чл. 21, ал. 4, т. 4, б. “а” от ЗДДС. В съответствие с него то е там, където фактически се извършва услугата, когато получател на доставката й е данъчно незадължено лице.
В случая получател на услугата е регистрирана за целите на облагането фирма, т.е. данъчно задължено лице, и по аргумент на изключването местоизпълнението на предоставената му доставка на услуга следва да се определи по реда на чл. 21, ал. 2 или ал. 3 от закона.
Редът за облагане, определен в разпоредбите на посочените две алинеи на чл. 21 от закона, е съвършено различен. Според ал. 2 мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице (какъвто е случаят), е мястото, където последният е установил независимата си икономическа дейност (освен ако услугата се предоставя на негов постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където е установена тази му дейност), което означава че в случая местоизпълнението на услугата, предоставяна от българското дружество, е в Румъния, тоест извън територията на страната. Според чл. 21, ал. 3 от закона обаче, когато получателят по ал. 2 използва услугите изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си, мястото на изпълнение се определя по реда, определен за данъчно незадължени лица.

   При доставките на услуги, за които е приложим само общият ред за облагане, това би наложило дружеството да оценява дали организирането на тиймбилдинга и ски обучението е услуга, обслужваща личните нужди на служителите на румънската фирма или не, и ако се прецени, че тя е предназначена за личните нужди, да приложи реда на чл. 21, ал. 1 от закона, т.е. да начисли данък на получателя.
В случая това не е от значение, тъй като независимо от въпросната оценка местоизпълнението на доставката на услугата, извършвана от дружеството, е в Румъния, т.е. извън територията на страната, без значение дали по силата на чл. 21, ал. 2 или чл. 21, ал. 4, т. 4, б. “б” от закона.
На практика това означава, че във фактурата, която издава на румънската фирма, българското дружество няма да начисли ДДС, а като основание за това ще посочи “чл. 86, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДДС”, ще включи в документа текст “обратно начисляване” (reversed charge) и ще декларира доставката си във VIES декларацията за съответния данъчен период.
Що се отнася до данъчните ефекти на корпоративното облагане, възнаграждението, което щe получи за услугата си дружеството, e приход, който формира за него облагаема печалба, а за румънската фирма разходът за получената услуга ще е признат или непризнат за данъчни цели разход съобразно румънското данъчно законодателство.