По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Нова Наредба за избор на осигуряване
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Нова Наредба за избор на осигуряване

Публикувано на 09.10.2018

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

    В ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г., е публикувана Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация, в сила от 24.08.2018 г.
Старата наредба със сходно заглавие беше отменена от Върховния административен съд по съображения за допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, уредени в разпоредби от Закона за нормативните актове.
С новата наредба се цели уреждане на ред и начин за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, чл. 4в от Кодекса за социално осигуряване и § 154, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., попр., бр. 16 от 2018 г.). Създава се ред за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за Фонд “Пенсии” и Фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и увеличената осигурителна вноска за Фонд “Пенсии” на ДОО в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
Новата наредба определя реда за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 Кодекса за социално осигуряване, във Фонд “Пенсии” на ДОО. Създаден е и ред за прехвърляне на средствата от Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено лице е направило промяна на осигуряването си на основание чл. 124а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

   Определени са задълженията на компетентните институции (НАП, НОИ, НЗОК, МФ) и пенсионноосигурителните дружества и сроковете за обмен на информация във връзка с провеждане на осигуряването.
Наредбата урежда:
- реда за внасяне и за разпределяне на задължителните осигурителни вноски за ДОО, НЗОК, Учителския пенсионен фонд, фондовете за ДЗПО и вноските за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, както и лихвите по тях и други приходи в НАП;
- реда и начина за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
- реда за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за Фонд “Пенсии” и Фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
- реда и начина за избор за промяна на осигуряване по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
- реда за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за Фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
- реда за прехвърляне от универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система;
- реда за прехвърляне на средствата от Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено лице е направило промяна на осигуряването си на основание чл. 124а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
- реда за прехвърляне от професионален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, във Фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
Изрично е регламентиран редът за изчисляване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, НЗОК, Учителския пенсионен фонд, фондовете за ДЗПО и вноските за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, както и лихвите по тях и други приходи в НАП.

   Съгласно чл. 2 от наредбата вноските се внасят по банковата сметка на компетентната ТД на НАП, с изключение на вноските за Фонд “Пенсии” на ДОО в размера на увеличената осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд, съответно за професионален пенсионен фонд.
В чл. 3 е определено как се внасят задължителните осигурителни вноски и вноските за Фонд “ГВРС” от осигурителите в зависимост от осигурителния доход по съответните сметки.
Изчисляването на вноските се извършва до втория знак след десетичната запетая за всяко осигурено лице поотделно, като закръгляването им се извършва по следния начин:
1. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;
2. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.
Задължителните осигурителни вноски и вноските за Фонд “ГВРС” се внасят чрез банка, лицензиран пощенски оператор или чрез поделенията им, или чрез други платежни институции, лицензирани за предоставяне на платежни услуги по безкасово плащане на територията на Република България, като в платежните документи вписват съответно ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛН/ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП.

   Регистрираните с 13-значен ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца клонове и поделения вписват този ЕИК в платежните документи при внасяне на задължителните осигурителни вноски и на вноските за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” по съответната сметка на компетентната ТД на НАП.
Към наредбата има четири приложения, които се попълват, когато лицето иска да внесе или да прехвърли средствата си по различни поводи.
1. Осигурителите и самоосигуряващите се лица с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, които се отнасят за периоди преди 1 януари 2005 г., подават заявление съгласно приложение № 1 преди внасянето на осигурителните вноски.
2. Осигурителите, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат заявление съгласно приложение № 2.
3. Осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които изберат да се осигуряват само във Фонд “Пенсии”, съответно във Фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 3.
4. Осигурените в професионален пенсионен фонд лица, които изберат да се осигуряват само във Фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 4. Заявленията се подават в компетентната ТД на НАП.
Заявленията приложение 3 и приложение 4 се подават лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
С разпоредбите на чл. 5 и чл. 7 се урежда редът за прехвърляне от универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
Средствата от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд за лицата, които са подали заявление за прехвърляне на средствата, се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества по сметка на НАП.
Средствата от индивидуалната партида в професионален пенсионен фонд за лицата, които са подали заявление за прехвърляне, се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества по сметка на НОИ.
В чл. 6 е уточнен редът за прехвърляне на средствата по сметките на НАП, НОИ, НЗОК в БНБ.
Дължимите вноски за фондовете за ДЗПО, включително увеличените осигурителни вноски за Фонд “Пенсии”, в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, за осигурените от НОИ и НЗОК лица се отчитат и превеждат от сметките на НОИ и на НЗОК по сметката по реда на чл. 160, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

   Постъпилите по специализираната сметка за ДЗПО на НАП осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за периоди преди направения избор се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на постъпването им.
Постъпилите по специализираната сметка за ДЗПО на НАП осигурителни вноски за Фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размера на осигурителните вноски за професионален пенсионен фонд - за лицата по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, се превеждат по банковата сметка на НОИ за ДОО в БНБ в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на постъпването им.
Съгласно чл. 8 централизираните средства за ДЗПО от осигурителни вноски и лихвите по тях се разпределят по откритите от пенсионноосигурителните дружества сметки на професионалните и универсалните пенсионни фондове съобразно осигурените в тях лица, размера на осигурителните им вноски и данните, представени съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (Дeкларация обр. № 1).
Когато подадените данни за осигурените лица не съответстват на внесените осигурителни вноски по сметката за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преводите се извършват пропорционално на осигурителните вноски за лицата в размер не по-голям от изчисления съгласно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (Дeкларация обр. № 1).
Осигурителните вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, работещи при условията на I и II категория труд и получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, се превеждат по сметката на НОИ за държавното обществено осигуряване в Българската народна банка.
Постъпилите по специализираната сметка на НАП за ДЗПО осигурителни вноски за Фонд “Пенсии” и Фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, и в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, се разпределят и превеждат по банковата сметка на НОИ за държавното обществено осигуряване съобразно подадените заявления по чл. 4, ал. 5 и 6, данните, представени съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, и внесените осигурителни вноски.
В чл. 10 са уредени задълженията на НАП за предоставяне на информация за осигурените лица и за размера на събраните за тях осигурителни вноски за ДЗПО на пенсионноосигурителните дружества, на НОИ и т.н.
Пенсионно­оси­гу­рител­ното дружество подава в НАП информация за приетите индивидуални заявления в срок до първо число, съответно до първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им.

   Прехвърлянето на средствата за лицата, които са възобновили осигуряването си в универсален пенсионен фонд, се извършва от НАП в срок един месец от подадената информация от пенсионноосигурителното дружество.
С преходните и заключителните разпоредби на наредбата се създава специален ред за уреждане на всички случаи, възникнали в периода от отмяната на нормативния акт по чл. 179, ал. 3 от ДОПК до влизане в сила на новата наредба.
Съгласно § 1 от ПЗР на наредбата, когато лицата писмено са заявили избора си за промяна на осигуряването по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и § 154, ал. 1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване в периода от 22 май 2018 г. до влизането в сила на наредбата, се счита, че са подали заявление по реда на чл. 4, ал. 5 и 7 от наредбата.
Когато лицата писмено са заявили избора си за промяна на осигуряването по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в периода от 22 май 2018 г. до влизането в сила на наредбата, се счита, че са подали заявление по реда на чл. 4, ал. 6 и 7 от наредбата. Към наредбата са приложени четири заявления, които се подават в НАП:
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 - Заявление за разпределяне на осигурителни вноски, които се отнасят за периоди преди 1 януари 2005 г.
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 4 - Заявление по чл. 4, ал. 4 от наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и обмен на информация.
Приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 - Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, на държавното обществено осигуряване.
Приложение № 4 към чл. 4, ал. 6 - Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.

   С приемането на наредбата се възобновява възможността НАП да изпълнява законоустановените функции по администриране на задължителните осигурителни вноски, които по закон е длъжна да събира, както да събира и обработва и предоставя информацията, свързана с тези вноски.
В пенсионноосигурителните дружества, управляващи професионален пенсионен фонд или универсален пенсионен фонд. са направени промени в информационните системи във връзка с осъществяване на правото на избор на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 или 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както и във връзка с отменената Наредба за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и обмен на информация.