По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Осигуряване на пенсионер със сключен втори граждански договор
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осигуряване на пенсионер със сключен втори граждански договор

Публикувано на 30.11.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

    Въпросът ми е свързан с осигуряване на пенсионер на граждански договор, собственик на фирма (където се осигурява като СОЛ). Лицето има сключен и друг граждански договор. Т.е. нашият се явява втори. 
Хонорарът в дружеството след приспадане на НПР надвишава МРЗ. Не желае да внася ДОО. Възниква ли задължение за вноски по ЗО?

   Съгласно чл. 1, ал. 6 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лице и на българските граждани на работа в чужбина и морските лица, лицата, на които е отпусната пенсия, в случаите когато упражняват дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от КСО, включително работа като самоосигуряващи се лица и за работа без трудово правоотношение, се осигуряват само по свое желание. В Закона за здравното осигуряване липсва аналогичен текст по отношение на пенсионерите, които работят по извънтрудови правотношения. Ето защо здравни вноски следва да се внасят и когато изпълнителят по граждански договор е пенсионер. Предвид изложеното здравни вноски за лице, което полага труд без трудови правоотношения и получава пенсия, няма да се дължат само в случаите, при които изплащаната сума, след намаляването й с нормативно признатите разходи, е под минималната работна заплата, и лицето не е осигурено здравно на някое от основанията, изброени в чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗО (чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО). Това се отнася за лица, които не са самоосигуряващи се.

   Когато лицето, което полага труд без трудово правоотношение по т.нар. “граждански договори”, е същевременно и самоосигуряващо се лице, този факт то трябва да отрази в декларация, която попълва и декларира, че е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Тогава възложителят на договора на трябва да му удържа осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряване. Лицето е длъжно да декларира тези доходи пред НАП при попълване на данъчната декларация като физическо лице по чл. 50 от ЗДДФЛ и да внесе тогава дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване, ако не е пожелало да се осигурява и за социално осигуряване.

   Съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и на българските граждани на работа в чужбина и морските лица, за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО независимо от дейността, за която са регистрирани. Сборът от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

   В конкретния случай, независимо че гражданският договор, сключен с вас е втори, трети и т.н., вие като възложител не следва да удържате осигурителни вноски и данъци, а самоосигуряващото се лице е длъжно за своя сметка да си внесе дължимите данъци и здравни вноски, а ако е необходимо и осигурителни вноски. Но при вас е необходимо лицето да попълни декларация, че е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, и тогава вие нямате ангажимент по отношение на удръжките от възнагражденията за данъци и осигурителни вноски.