По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Прекратяване на трудовия договор с предизвестие
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие

Публикувано на 16.11.2018

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На лице придобило право на пенсия е връчено едномесечно предизвестие. 30-те дни изтичат в петък включително, от кога следва да го освободим лицето от събота или от понеделник ?

   Съгласно чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца (ал. 2). В чл. 326, ал. 4 от КТ е предвидено, че срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Според чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, срокът, който се брои по месеци, изтича в съответното число на последния месец; ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Срокът, който се брои по седмици, изтича в съответния ден на последната седмица. Когато срокът се брои по дни, не се брои денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът. Срокът изтича в края на последния ден. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден. Разпоредбата на чл. 335, ал. 2, т. 1 от КТ установява, че при прекратяване с предизвестие, трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. За дата на прекратяване на трудовия договор се вписва деня, следващ деня, в който лицето е било на работа и от следващият ден (считано от ...) страните вече не са в трудово правоотношение. Последният работен ден се включва в трудовия стаж на работника или служителя. При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването и да я предаде незабавно на работника или служителя - чл. 350, ал. 1 от КТ.