По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > ДДС за строителни услуги, предоставени от лице, установено в държава членка
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

ДДС за строителни услуги, предоставени от лице, установено в държава членка

Публикувано на 04.12.2018

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Вече не са рядкост случаите, при които строителни фирми, установени в държави - членки на ЕС (предимно в Гърция и в Румъния), предприемат или участват в осъществяването на строителни дейности на територията на България. Данъчният режим по ЗДДС на доставките, които възникват при това, зависи от много обстоятелства. Неговото законосъобразно прилагане е свързано както с конкретни задължения относно регистрацията на тези фирми за целите на облагането с ДДС у нас, така и с правилното документиране, регистриране и отчитане на извършените и/или получени от тях доставки във връзка със строителството. Предвид различните възможности за неговото осъществяване това поражда сравнително сложен нормативен състав с различни хипотези за коректни решения по ЗДДС. Тези решения са в зависимост от конкретните обстоятелства, при които се осъществява строителната дейност на чуждестранните фирми у нас. Изясняването на тези хипотези ще бъде илюстрирано със следния пример:
На румънска строителна фирма предстои да поеме строителството на обект на територията на България. Възможностите на фирмата за това са:
- да командирова в страната свои служители и да прехвърли за целта необходимата за това техника;
- да наеме необходимите за целта техника и персонал или
- да възложи строителната дейност на подизпълнители, при което няма да използва за нея своя или наета техника и служители, а само ще контролира нейното изпълнение.

   Какви задължения по ЗДДС възникват за фирмата при всяка една от тези възможности?
1. Общи нормативни постановки
За определяне на тези задължения преди всичко следва да се установи дали и при какви обстоятелства според действащото законодателство се приема, че тя е установена на територията на страната, тъй като по силата на чл. 95, ал. 1 от закона на регистрация за целите на облагането с ДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по смисъла на чл. 12 от закона.
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Това означава, че за да определим задълженията по ЗДДС на румънската фирма у нас във връзка с осъществяваната от нея строителна дейност на територията на страната, следва да определим:
- в кой от горепосочените възможни варианти за осъществяване на строителната й дейност у нас се приема, че тя е установена на територията на страната, и
- какво е местоизпълнението на доставките, които възникват в условията на тези варианти.
1.1. Лице, установено на територията на страната
Дефиниция на понятието “Лице, установено на територията на страната” е дадена в т. 11 от § 1 на ДР от ЗДДС. В съответствие с нея такова е лицето, което е със седалище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на нейна територия. Не се смята за установено на територията на страната чуждестранно лице, което има обект на територията на страната, който не взема участие в извършването на доставката.
С оглед на изложеното следва да се направи заключение, че при осъществяването на строителната дейност у нас румънската фирма ще бъде лице, установено на територията на страната и ще има задължения по ЗДДС по общ ред, ако разполага на територията на България с постоянен обект на стопанска дейност, от който извършва тази дейност.
1.2. Наличие на постоянен обект на територията на страната
Обстоятелствата, при които се приема, че даден обект е постоянен за целите на ЗДДС, са регламентирани с Регламент 282/2011/ЕС за установяване на мерки за прилагането на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък добавената стойност. В тази връзка за нуждите на чл. 44 от директивата (съответно за нуждите на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС) с чл. 11 на регламента е определено, че: “За прилагането на член 44 от Директива 2006/112/ЕО “постоянен обект” е всеки обект, различен от мястото на установяване на стопанска дейност по член 10 от настоящия регламент, който се характеризира с достатъчно равнище на постоянство и има подходяща структура от гледна точка на човешките и техническите ресурси, за да може да получава и ползва услугите, доставени за собствените нужди на този обект”. Важен момент в тази връзка е фактът, че според регламента притежанието на идентификационен номер по ДДС в дадена държава членка само по себе си не е достатъчно, за да се приеме, че даденото данъчно задължено лице има постоянен обект на тази територия.
С оглед на изложеното при осъществяването на строителната дейност у нас румънската фирма ще има задължения по ЗДДС по общ ред, ако разполага на територията на България с постоянен обект с необходимата техника и човешки ресурси, които й дават възможност да осъществява тази дейност.
Следователно за определяне наличието на такъв обект на територията на страната е необходимо да се извърши анализ при коя от посочените по-горе възможности за осъществяване на строителната си дейност на българска територия румънската фирма ще разполага на тази територия с обект, който отговаря на изискванията за постоянен обект на тази територия, т.е. да отговаря на изискванията за минимална степен на постоянност и за наличието на минимален размер и постоянност на човешките и технически ресурси, необходими за извършването на тази дейност.

   2. Местоизпълнение, облагане, документиране и отчитане на доставките при посочените възможности
2.1. Местоизпълнение на доставките на строителни услуги
Изпълнението на строителни услуги е свързано с недвижим имот и по силата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС тяхното местоизпълнение е там, където се намира имотът. Това означава, че доставките на румънската фирма са с местоизпълнение на българска територия, независимо от това дали техен получател е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
2.2. Данъчен режим на доставките и данъчен статут на доставчика в зависимост от приложената възможност за тяхното изпълнение
А) За осъществяване на строителството румънската фирма командирова свои служители и прехвърля в България необходимата техника
В тази хипотеза фирмата разполага с постоянен обект на територията на страната и за целите на облагането с ДДС се квалифицира като данъчно задължено лице, установено на тази територия, за което са приложими общите правила на ЗДДС. Това означава, че при осъществяване на дейността си ще извършва облагаеми доставки с местоизпълнение на територията на страната, за които ще начислява ДДС, ако е регистрирана у нас и притежава български данъчен идентификационен номер. Възможностите й за това са две:
- на основание чл. 133, ал. 1 във връзка с чл. 95, ал. 1 от закона се регистрира за целите на облагането с ДДС, когато при изпълнение на условията на чл. 96, ал. 1 от закона облагаемият й оборот за период не по-дълъг от 12 последователни месеци преди текущия достигне 50 000 лв.; или
- на основание чл. 100, ал. 1 от закона се регистрира по свой избор, преди да е достигнала нормативно определения за задължителна регистрация облагаем оборот.
Следователно в зависимост от приложения от фирмата вариант тя ще начислява данък за доставките си, ако притежава български данъчен идентификационен номер, или за доставките, данъчните събития за които възникват в периода до регистрацията й, няма да начислява такъв. Във всички случаи на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС данъкът е изискуем от нея като доставчик и съответно изисква той да се начисли или да формира облагаем оборот за задължителна регистрация.
При реализирането на тази възможност за строителство у нас, независимо от това дали е регистрирана или не, тя е данъчно задължено лице с постоянен обект на територията на страната и на основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС е задължена да издава фактури за извършените доставки или за получено авансово плащане във връзка с тях. Съгласно чл.111а, ал. 1 от закона издаваните от нея фактури следва да отговарят на изискванията на глава единадесета от ЗДДС.
Съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3 от закона фактурите, издавани от фирмата след регистрацията й у нас, следва да съдържат задължително размера на дължимия данък. При това за нея възниква право на данъчен кредит по общия ред на закона.
Б) За осъществяване на строителството фирмата е наела у нас необходимите й техника и персонал
Със собствени или наети техника и човешки ресурс фирмата притежава на територията на страната обект на стопанска дейност, който е постоянен, тъй като притежава необходимите технически и човешки ресурси за осъществяване на престираните услуги. Това означава, че и при този вариант редът за облагане, документиране и отчитане на нейните доставки ще е както този, разгледан в т. А.
В) Строителната дейност е възложена на подизпълнител/и
В тази хипотеза румънската фирма използва технически и човешки ресурси на подизпълнителите и следователно не разполага с постоянен обект на територията на страната, т.е. не се приема за данъчно задължено лице, установено на тази територия чрез постоянен обект на стопанска дейност.
Това означава че в зависимост от данъчния статут на получателя на строителната услуга за фирмата възникват следните задължения:
1) Получател на строителната услуга е регистрирано по ЗДДС данъчно задължено лице
В такъв случай по силата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС данъкът е изискуем от получателя на услугата и той следва да си го самоначисли с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Съгласно чл. 111а, ал. 5 от закона фактурата, която ще му издаде румънската фирма за услугата си, следва да бъде издадена по реда, предвиден за целта в румънското данъчно законодателство.
2) Получател на услугата е нерегистрирана по ЗДДС данъчно задължено лице
На основание чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС при тази хипотеза за получателя на услугата възниква задължение за регистрация за целите на облагането с ДДС. Той следва да се регистрира за целта в 7-дневен срок преди датата, на която възниква данъчното събитие за първата получена от румънската фирма доставка (предаване на договорен етап от строителството или авансово плащане за дейността).
3) Получател на услугата е данъчно незадължено лице
В тази хипотеза данъкът за доставката е изискуем от доставчика, при което на основание чл. 133, ал. 2 от ЗДДС за румънската фирма възниква задължение за регистрация по избор или за задължителна регистрация при достигнат облагаем оборот чрез акредитиран представител.