По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Кога търговската отстъпка се включва и кога не се включва в данъчната основа по ЗДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Кога търговската отстъпка се включва и кога не се включва в данъчната основа по ЗДДС

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Получихме фактура от ЕС - Германия, за доставка на хранителни стоки на стойност 1200,00 евро. Отдолу под цената е посочено, че ако стойността на фактурата се плати до определен срок, стойността на фактурата да се счита 1000,00 евро. Има ли приложение тук чл. 18, ал. 1, 2 или 3 на ППЗДДС и как следва да се осчетоводи тази стойност, в случай че се приложи?

   Съгласно посочените обстоятелства фирмата ви е получила доставка на хранителни стоки от доставчик, установен в държава - членка на ЕС, за която е получила фактура на стойност 1200,00 евро с предложение да ползва търговска отстъпка от 200,00 евро, ако плати цената на стоката в определен срок, т.е. на фирмата ви се предлага възможност да ползва търговска отстъпка в пари. Обичайна практика на много европейски фирми е да се прави отстъпка от цената при издължаване на дължимата сума за покупката в определен срок. В такива случаи чл. 18, ал. 1 от ППЗДДС намира приложение и по силата на чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС сумата на търговската отстъпка не се включва в данъчната основа на доставките. Практическото регистриране и отчитане на това обстоятелство зависи от момента, в който тази отстъпка се използва и се отразява в данъчните дневници. Ако отстъпката е получена на или преди датата на възникване на данъчното събитие на доставката, за която е съответното плащане, намалението на данъчната основа се отразява в протокола по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, с който получателят на доставката си самоначислява ДДС за придобиването си. Ако отстъпката е получена след това, размерът на основата се намалява чрез издаване на кредитно известие, което се отразява в дневниците чрез коригиращ протокол по чл.117, ал. 4 от закона.

   На практика това означава, че стойността на търговската отстъпка (ако извършите в посочения срок плащането и предложената ви отстъпка се реализира) ще бъде или няма да бъде включена в данъчната основа, върху която се самоначислява ДДС за ВОП на стоката, в зависимост от това кога е съставен протоколът по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, с който документирате данъка за придобиването. Това, от своя страна, зависи от конкретните обстоятелства - датата, на данъчното събитие на вътреобщностното придобиване на доставката, за която е плащането, датата на издаването на фактурата и датата, на която ще се извърши плащането. В запитването си не давате данните за тези обстоятелства, поради което ще ви онагледим процедирането със следния пример:
Стоката, която ви е доставила немската фирма, е натоварена на превозното средство на 15 септември 2018 г. и на същата дата доставчикът й ви е издал на фактура без начислено ДДС с бележка, че ако фактурираната сума се плати в едномесечен срок, ще ви направи 200,00 евро отстъпка от нея.
Ако фирмата ви извърши плащането в определения срок, то в зависимост от това кога е извършено плащането за нея са възможни две хипотези за документиране на получената отстъпка:
- да плати преди изтичането на срока за начисляване на данъка за придобиването си, като състави протокол по чл. 117, ал. 2 от закона с данъчна основа, отчитаща намалението на фактурираната стойност; или
- да плати след изтичането на този срок, като издаде протокол по чл. 117, ал. 2 от закона с данъчна основа фактурираната й стойност и впоследствие я коригира чрез издаването на такъв по чл. 117, ал. 4 от закона, който отчита намалението.

   В примера немската фирма е издала на фирмата ви фактура на датата на възникване на данъчното събитие за доставката и по силата на чл. 63, ал. 4 от ЗДДС данъкът за нейното ВОП става изискуем на датата на нейното издаване, т.е. на 15 септември 2018 г. В такъв случай съгласно чл. 117, ал. 3 от закона фирмата ви е задължена да издаде протокол, с който да си самоначисли данък за придобиването най-късно в 15-дневен срок от тази дата. В случая този срок е до 30 септември 2018 г. Ако се плати преди неговото изтичане, при съставянето на протокола търговската отстъпка ще е ползвана и е налице основание стойността й да не бъде включена в данъчната основа за изчисляване на данъка за придобиването.
Ако тя плати в рамките на определения й срок, но това е след изтичането на срока за начисляване на данъка за ВОП, в момента на съставянето на протокола търговската отстъпка няма да е ползвана и няма основание тя да бъде изключена от стойността на данъчната основа на доставката. В такъв случай при извършване на плащането първоначално начисленият данък следва да се коригира, като се издаде протокол по чл. 117, ал. 4 от закона и разликата в стойностите на данъка от двата протокола се посочи в дневниците на фирмата с обратен знак.

   Следвайки нормативния порядък за документиране и отчитане на промените в данъчните основи на доставките, регламентиран в чл. 115 от ЗДДС, в такъв случай фирмата ви би следвало да получи от немската фирма кредитно известие, въз основа на което да направи корекция на вече начисления данък. В практиката на повечето европейски фирми обаче е прието при такива обстоятелства да не се издават кредитни известия. При това се приема, че основание за намалението на данъчната основа е наличието на бележката за право на търговска отстъпка, посочено във фактурата. Според данните от запитването ви във фактурата, която ви е издадена, е отразена такава бележка. Тя е достатъчна като основание за извършването на въпросната корекция, ако се възползвате от намалението и такава се налага.