По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Здравно осигуряване при работа по граждански договор
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Здравно осигуряване при работа по граждански договор

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

    Бих желала да разгледате хипотезата пенсионер, но лицето не е СОЛ, има хонорари от други извънтрудови правоотношения. Хонорарът във второто дружество след приспадане на НПР е по нисък от МРЗ - дължим ли ЗО вноски?

   Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание за социално осигуряване. Но по отношение на здравното осигуряване те подлежат на осигуряване в някои случаи.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване за лицата, работещи без трудово правоотношение, ако не се осигуряват по реда на т.1, 2 и 2а и получават възнаграждение равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на ал. 5. Но пенсионерите не се осигуряват по реда на т. 5. Следователно, когато възнаграждението, което получават за работата по т.нар. граждански договори е под минималната работна заплата за страната, осигурителни вноски не се дължат.
Вие изплащате възнаграждение под минималната работна заплата и не следва да удържате осигурителни вноски за здравно осигуряване на пенсионера.