По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Разлика между отложен и неизползван отпуск
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Разлика между отложен и неизползван отпуск

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Каква е разликата между отложен и неизползван отпуск? Има ли последствия, ако отпускът остане неизползван, без да е отложен от която и да е от страните?

   В съответствие с чл. 173, ал. 5 от КТ работникът или служителят трябва да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176 от КТ. Отпускът може да се отложи:
• от работодателя - поради важни производствени причини, които следва да се посочат в заповедта за отлагане на отпуска;
• от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. Ползването на друг вид отпуск е достатъчно основание за отлагането на годишния отпуск и няма нужда да се подава заявление до работодателя. А искането на лицето за отлагане трябва да се подаде в писмен вид.
Когато работодателят отлага отпуска, той трябва да осигури ползването най-малко на половината от полагащия се отпуск. Когато ползването се отлага по искане на работника или служителя, не е предвидено ограничение на размера на отпуска, който може да се отложи.
Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му до края на месец юни следващата календарна година. Ако той не разреши ползването в този срок, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително (чл. 176, ал. 2 и ал. 3 от КТ).

   Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, правото на ползването му се погасява по давност (чл. 176а, ал. 1 от КТ). А ако отпускът е бил отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1 от КТ, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му (чл. 176а, ал. 2 от КТ).