По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на финансови инструменти
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на финансови инструменти

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Имамe въпрос относно осчетоводяване на договор за покупка на дружествени дялове. Дружество Х купува от дружество А 100% от дяловете на дружество В (дружество В не се заличава, а продължава да съществува като впоследствие ща са премине към вливане на дружество Х в дружество В). Дружество Х купува 500 000 дяла всеки с номинал 10 лв. на обща стойност 5 000 000 лв., представляващи 100% от капитала на дружество В. Продажната цена на дяловете е 7 000 000 лв., освен това има допълнителни разходи, които трябва да се заплатят на дружеството продавач в размер на 13 000 лв., или купувачът трябва да заплати на продавача сума в размер на 7 013 000 лв. Въпросът ми е относно осчетоводяване на операциите. На коя стойност трябва да заведа придобитите дялове - по техния номинал 5 000 000 лв. или пo общата цена на придобиване?

   Дружествените дялове на В като предмет на сделка между купувача - дружество Х и продавача - дружество А, представляват финансови инструменти - финансов актив по реда на приложимото счетоводно законодателство, тъй като покриват дефиницията за финансов актив, дадена в СС 32 Финансови инструменти, а именно: представляват инструмент на собствен капитал на друго предприятие. Поради тази причина първоначалната оценка на финансовите инструменти на предприятията, съставящи своите финансови отчети на база НСС, следва да е в съответствие с изискванията на параграф 5.1 от СС 32. Цитираната нормативна счетоводна уредба изисква финансовите инструменти да се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване. Цената на придобиване включва както справедливата (договорена) цена, която следва да се заплати на продавача, така и разходите по извършване на сделката с финансовите инструменти. Видно от конкретната фактическа обстановка, за придобиването на 500 000 дружествени дяла от капитала на дружество В предприятието Х има задължението да заплати сума в размер на 7 013 000 лева, която съгласно СС 32 следва да се приеме за първоначална оценка на придобития финансов актив.