По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Придобиване на софтуер
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Придобиване на софтуер

Публикувано на 07.12.2018

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Закупихме програма - складова. Тя е на стойност 800 лв. без ДДС. Трябва да я заведа в САП и ДАП. Прагът на същественост е 700 лв. за счетоводни цели.
1. По ЗКПО програмата попада в категория 4 и е с годишна данъчна норма 50%. Така ли е? И евентуално за счетоводни цели пак да е с амортизационна норма - 50%?
2. Относно датата на въвеждане в експлоатация. Програмата е инсталирана на 30.08.2018 г. Тогава е издадена и фактурата за покупка. Сега се обучаваме на нея и към края на месеца ще ни нулират базата, за да си въведем стоката и да отчитаме продажби на нея от 01.10.2018. Коя дата е на въвеждане в експлоатация - 30.08.2018 г., когато сме я закупили и е инсталирана на компютрите, или 01.10., когато почнем да отчитаме и продажбите?

   Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в категория IV се включват “компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони”. Това означава, че закупената складова програма трябва да се включи в тази категория.
В чл. 55, ал. 2 от ЗКПО е посочено, че годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават 50% за категория IV. Следователно закупената складова програма може да се амортизира за данъчни цели с норма до 50%. Например възможно е да се използва и 30%.
За счетоводното отчитане на амортизациите трябва да се спазват изискванията на СС 4 Отчитане на амортизациите (допускаме, че предприятието прилага НСС). Съгласно параграф 2 от този стандарт срокът на годност е:
а) периодът, през който се предполага, че амортизируемият актив ще бъде използван от предприятието, или
б) количеството продукция и/или услуги, които предприятието очаква да получи от използването на амортизируемия актив.

   Ако се предполага, че закупената складова програма ще се използва 2 години, необходимо е да се определи амортизационна норма от 50%. Възможно е да се използва както една и съща, така и различна норма за счетоводни и данъчни цели, при спазване на ЗКПО и СС 4.
Началото на начисляването на амортизацията също се определя от СС 4. В параграф 6.1 от този стандарт е посочено, че начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба. По-различно е изискването в ЗКПО относно данъчната амортизация: начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована (чл. 58, ал. 1 от ЗКПО).
В СС 4 и ЗКПО няма определение за “въвеждане в експлоатация”. Речниковото значение на “въвеждам” е “внасям в употреба”. От описаното във въпроса според нас най-правилно е като “въвеждане” да се определи инсталирането на софтуера.