По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на приходи от услуги, за които се заплащат такси
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на приходи от услуги, за които се заплащат такси

Публикувано на 07.12.2018

Христо Досев, д.е.с.

    В бр. 8 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от услуги, за които се заплащат такси.
Спазвайки изискванията на приложимия за целта счетоводен стандарт - СС 18 Приходи, приходът следва да се оцени по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение и да се признае във финансовите отчети на отчитащото се предприятие, когато кумулативно са спазени визираните в параграф 5.1. условия, а именно:
I. Съществува вероятност предприятието да има икономическа изгода, свързана с конкретната сделка.
II. Сумата на прихода може надеждно да се оцени.
III. Сумата на разходите, направени или които ще бъдат направени във връзка с конкретната сделка могат да бъдат надеждно оценени.
IV. Приходите за всяка сделка да се признават едновременно с извършените за тях разходи.
Признаването на приходи от предоставянето на услуги, за които се заплаща такса, във финансовите отчети, изготвени в съответствие с НСС, следва да се отчитат и представят в контекста на регламентирания в чл. 26, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството принцип на начисляването и съобразно разбиранията на Общите разпоредби към НСС по отношение на признаването и оценяването на статиите във финансовите отчети, които следва да отразяват икономическата същност и реалност на стопанските операции, а не тяхната търговскоправна форма.
Принципът на начисляването се състои в това, че сделките и събитията следва да се признават във финансовите отчети, когато възникнат, а не когато е извършено тяхното плащане, без оглед дали съответното плащане е станало с пари, ваучери или други заместими еквиваленти на паричните средства. Основната теза, на която е изградено националното счетоводно законодателство е, че принципът на начисляването изисква ефектите от стопанските операции да се включат във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. От това счетоводно изискване може да се направи изводът, че стопанска операция, която се проявява в рамките на два отчетни периода, следва да се включи във финансовите отчети именно на тези два отчетни периода, като изместването на сделката само в единия отчетен период ще изкриви финансовата информация и на двата засегнати отчетни периода, което не е целта на установената счетоводна база.

   На практика бихме могли да допуснем, че приходът от предоставяната услуга не би могъл да бъде надеждно оценен и позовавайки се на липсата на изпълнение на изискванията на параграф 7.2, буква “а” от СС 18 Приходи, отчитащото се предприятие не следва да признае прихода в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на изготвяне на ГФО. В същото време Общите разпоредби към НСС обръщат внимание на факта, че надеждността на оценяването може да е налице дори когато цената на придобиване или себестойността са неизвестни. В този смисъл предприятието следва да направи приблизителни счетоводни оценки на приходите от предоставяне на услуги на база на натрупан опит и нееднократно предоставяне на подобен тип услуга. Използването на разумни приблизителни оценки е съществена част от изготвянето на финансовите отчети и не нарушава тяхната надеждност. Единствено когато не може да се направи разумна приблизителна оценка, позицията на прихода от предоставянето на услуга, за която се заплаща такса, не се признава в отчета за приходите и разходите и останалите съставни части на финансовия отчет.
В обхвата на параграф 1.1, буква “б” от СС 18 влизат изискванията за оценяване, признаване и оповестяване на приходите при извършването на услуги, като в Приложение Б. Извършване на услуги към него се дават допълнителни напътствия за това как предприятието следва да признава своите приходи в зависимост от конкретиката на предоставената услуга.
Според параграф 3.1 от СС 18 оценката на приходите следва да става на база справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение. Ето защо, ако предприятието, което предоставя услуги за обучение, за които се дължи такса, е обявило цена на съответния курс на обучение, именно тази цена представлява справедливата стойност, която следва да служи като оценка на приходите.
Общите изисквания на СС 18 по отношение на приходите от извършване на услуги (параграф 7.1) е приходите да се признават в зависимост от етапа на изпълнение (завършеност на сделката) към датата, на която се изготвя финансовият отчет. В случай на предоставяне на услуга за обучение, за която предварително се дължи такса, можем да кажем, че етапът на завършеност лесно може да се установи, като към 31 декември на съответната финансова година се отнесе броят на действително проведените обучения в учебни часове спрямо общия планиран брой учебни часове по съответната програма за обучение. Няма пречка, ако учебният план бъде променен в бъдеще, но подобна промяна ще засегне признаването на етапа от предоставяне на услугата единствено във финансовите отчети за периодите след датата на промяната.

   Пример: Предвидени са 200 часа за обучение, като предприятието към 31 декември 2018 година е предоставило 35 обучителни часа. Общата цена на обучението е обявена в размер на 4000 лева. В този смисъл към датата на изготвяне на ГФО за 2018 година етапът на завършеност на предоставената услуга се изчислява на 17,5% (35 ч./ 200 ч. х 100 = 17,5%). Това означава, че за 2018 година предприятието следва да признае приходи от предоставената услуга в размер на 17,5% от 4000 лева, което прави сума в размер на 700 лева.
През 2019 година предприятието променя в посока намаление плана за обучение от 200 на 180 часа и заедно с това изменя цената на пълния курс на обучение от 4000 на 3700 лева. Към 31 март 2019 година предприятието изготвя междинен финансов отчет. Към датата на баланса дружеството е предоставило общо 90 учебни часа, поради което етапът на завършеност на предоставената услуга към датата на междинния финансов отчет е 50% (90 ч./180 ч. х 100 = 50%). Т.е. към 31 март 2019 година предприятието следва да признае като приход 50% от променената обявена цена на курса - т.е. 1850 лева (3700 лв. х 50% = 1850 лв.). Имайки предвид, че в предходния финансов отчет за финансовата 2018 година дружеството е признало приходи от предоставените услуги в размер на 700 лева, то за финансовия отчет, обхващащ периода 01.01.2019 година - 31.03.2019 година, дружеството следва да признае приходи от предоставяне на услуги в размер на 1150 лева (1850 лв. съответстващи на 50% етап на изпълнение - 700 лв. приходи от предоставени услуги, признати в предходни финансови отчети = 1150 лв. приходи от предоставени услуги, които следва да се признаят в междинния финансов отчет, изготвен към 31.03.2019 година) така, че към датата на изготвяне на междинния финансов отчет - 31.03.2019 година, общата сума на отчетените приходи до момента: 700 лв. + 1150 лв., да съответства на 50% етап на завършеност на сделката към датата на изготвяне на междинния финансов отчет, съобразена с актуалната справедлива стойност на услугата, която предприятието е получило или очаква да получи при цялостното завършване (предоставяне) на услугата по обучение на курсисти.