По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Наследяване на ЕТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Наследяване на ЕТ

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: През м. май 2018 г. умира физическо лице, което е било регистрирано като ЕТ (нямал е регистрация по ДДС). От дейността като ЕТ има налична стока (обувки) за 20 000 лв. Наследници са съпругата му и двете им дъщери. Съпругата му има регистрирано ЕООД. Как може тя да придобие наличната стока?

   Отговор: Придобиване на стоките (обувки), които са в патримониума на ЕТ от страна на ЕООД, собственост на съпругата на починалото лице (ЕТ), може да стане посредством покупко-продажба на въпросните стоки, като продавач (доставчик) по сделката е ЕТ, а купувач (получател) по сделката е ЕООД. Следва да знаете, че след смъртта на физическото лице един от наследниците може да поеме дейността на ЕТ, което да включи и продажба на въпросните стоки (обувки). Процедурата по прехвърляне на предприятието на ЕТ от наследодателя към наследника следва да се впише в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Преди вписване на поемането на ЕТ в Търговския регистър наследникът трябва да уведоми писмено НАП за намерението си да продължи дейността по реда на чл. 77 от ДОПК. В отговор на това уведомление НАП издава удостоверение в 60-дневен срок, което се прилага към документите за Агенцията по вписванията.