По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на компютърен софтуер
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на компютърен софтуер

Публикувано на 07.12.2018

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Закупили сме софтуерен лиценз - допълнително работно място на стойност 700 лв. без ДДС към съществуващ търговски софтуерен продукт. Как трябва да бъде осчетоводено?

   Отговор: Правата върху компютърните софтуери се отчитат като нематериални активи. Това се основава на параграф 9, буква „а“ от СС 38 Нематериални активи – нематериалните активи могат да се класифицират в група „права за индустриална собственост“, когато се притежават или дългосрочно могат да се ползват от предприятието, независимо дали са закупени или създадени в него, и те могат да бъдат:
- търговските марки;
- авторските права, включително върху компютърни софтуери;
- търговски наименования, рубрики и издателски права;
- лицензи и франчайзи;
- патенти.
Необходимо е обаче те да отговарят на определението за нематериален актив, посочено в параграф 2 от СС 38 – нематериални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:
а) нямат физическа субстанция, въпреки че:
- могат да се съдържат във физическа субстанция или
- носителят им може да има физическа субстанция;
б) са със съществено значение при употребата им;
в) от използването им се очаква икономическа изгода.
В тази връзка трябва да се има предвид и параграф 3.5 от СС 38 Нематериални активи, които се състоят от разграничими съставни части, отговарящи поотделно на критериите за нематериален актив, могат да бъдат разделени на своите съставни части и всяка част да се третира като самостоятелен актив. Това означава, че софтуерният лиценз към търговски софтуерен продукт може да се отчита като отделен актив.