По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Плащането за ВОД, данъчното събитие за която не е настъпило
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Плащането за ВОД, данъчното събитие за която не е настъпило

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава аванс за доставка на стоки от гръцко дружество. Какво основание за ползване на 0% ставка следва да се използва за фактурата, както и в коя клетка в декларацията по ЗДДС следва да се отрази полученият аванс, имайки предвид, че ВОД и движение на стоки все още няма, а само са получени авансово средства. Също така, ако в ДДС декларацията се декларира ВОД, това може да породи и задължения по системата „Интрастат“.

   Отговор: Съгласно изложеното в запитването българското дружество е получило авансово плащане от гръцко дружество за доставка, която все още не е осъществена, т.е. плащането е получено за ВОД, данъчното събитие за която не е настъпило. В такива случаи е налице хипотезата на чл. 25, ал. 7 от ЗДДС, в съответствие с която, когато преди възникването на данъчното събитие за дадена доставка е извършено авансово (цялостно или частично) плащане, данъкът става изискуем на датата на плащането, с изключение на плащания, получени във връзка с ВОД. За целта в чл. 113, ал. 5 от закона изрично е посочено, че при ВОД, включително в случаите на авансово плащане, фактура задължително се издава не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие за доставката. На практива това означава, че ако гръцкият ви клиент не е пожелал изрично да получи фактура за авансовото си плащане, такава може да не му се издава. В такъв случая при възникване на данъчното събитие за доставката ще му се издаде фактура за цялостното плащане, включително авансовото. Ако обаче той пожелае авансовото му плащане да бъде документирано и преди това, то ще му се издаде фактура, данните от която няма да се отразят в дневниците и в справката декларация (фактура за счетоводни, а не за данъчни цели), а впоследствие в окончателната данъчна фактура ще се включи и авансово получената сума и данните от нея ще се отразят в дневника за продажби и в справката.
Очевидно е, че при липса на движение на стоки авансовото плащане не поражда задължения и по „Интрастат“.