По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Данъчни аспекти в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчни аспекти в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация

Публикувано на 04.12.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Какви са данъчните аспекти по отношение на ЗДДС, ЗКПО в случай, при който клиент ДЗЛ извън общността (Швейцария) прави рекламация на качеството и бракува един от продуктите по реализиран износ от българско ДЗЛ? Българското дружество издава кредитно известие за 100% от стойността на продукта, като същият няма да се транспортира обратно на територия на РБългария.
Следва ли доставчикът да направи корекция на данъчния кредит, ползван при закупуването на продукта (нехранителен, без срок за годност), с какви документи следва да разполага освен търговска кореспонденция и снимки на продукта?

   Отговор: Ако рекламацията на вашия контрагент е основателна и вие я приемете, за целите на облагането с ДДС е налице хипотезата на чл. 115, ал. 3 от ЗДДС, при която е необходимо данъчната основа на доставката да бъде намалена чрез издаване на кредитно известие. В запитването си давате информация, че сте издали такова за стойността на рекламираната стока. Известието следва да съдържа реквизитите по чл. 114 и задължително данните, посочени в чл. 115, ал. 4, т. 1-2 от закона. Данните от него се отразяват със знак (-) в дневника за продажбите и в справката декларация за периода, в който е издадено известието. То впрочем следва да бъде издадено в данъчния период, в който са станали известни обстоятелствата за необходимостта от корекция.

   В запитването си отбелязвате, че швейцарската фирма е бракувала един от доставените й от вас продукти. Това обаче касае само статута на стоката за целите на нейното дейност и счетоводство. При рекламация доставчикът има право да поиска рекламираната стока да му се върне или тя да остане при купувача й. Доколкото се разбира от запитването, българското дружество е пожелало тя да не се връща и при тези обстоятелства за него тя се явява липса. Предвид изискванията и процедурите за бракуване такова не може да се извърши за стока, която не е налична. Липсата впрочем също следва да се установи чрез инвентаризация и да се документира чрез съставяне на съответния протокол.

   Рекламацията най-общо се отразява счетоводно, като разликата в резултатите от доставката се сторнира. По силата на чл. 28, ал. 2 от ЗКПО разходите за липси на материални запаси се признават за данъчни цели само при наличието на някое от обстоятелствата, посочени в ал. 3 на същия член от закона. В запитването липсва информация относно вида на рекламираната стока, причините за рекламирането й и документите, които доказват това (отбелязано е само, че продуктът е нехранителен и без срок за годност), поради което не можем да определим и еднозначно дали разходите, произтичащи от липсата му, се признават за данъчни цели. Причина за признаването им например би било увреждане на продукта по време на транспортирането му в резултат на непреодолима сила, което също следва да се докаже. Ако недостатъците на рекламирания продукт не се дължат на непреодолима сила или липсват убедителни доказателства за това (в случай че такава сила е причина за недостатъците му), то счетоводните разходи за него няма да се признаят за данъчни цели.
При посочените обстоятелства по силата на чл. 79, ал. 2 от ЗДДС следва да се направи корекция и на данъчния кредит, ползван за производството на липсващия продукт. Съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗКПО разходите за корекцията също няма да бъдат признати за данъчни цели.