По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Задължение за регистрация по ДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Задължение за регистрация по ДДС

Публикувано на 07.12.2018

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП

    Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ДДС, ще продава стоки онлайн до клиенти (физически и юридически лица) от ЕС и извън ЕС. Клиентите може да са данъчно задължени и данъчно незадължени лица. Кога настъпва задължение за регистрация по ДДС на българското дружество? Стоките са собственост на дружеството и ще се изпращат от България до клиентите в чужбина.

   Отговор: Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период, не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. По силата на ал. 2 от цитираната разпоредба облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал. 2, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл. 51, ал. 1 съгласно ал. 4 на чл. 96 от закона.
На основание чл. 12, ал. 1 от закона облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За определяне мястото на изпълнение на доставката на стока в случая приложение ще намери разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.

   Предвид изложеното в случая мястото на изпълнение на доставките ще е на територията на страната и доколкото липсват данни доставките да се третират като освободени, то същите ще участват при формиране на облагаем оборот по чл.96 от ЗДДС. При достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на два последователни месеца, включително и текущия, или в рамките на 12 последователни месеца преди текущия ще възникне задължение за подаване на заявление за регистрация. Срокът за подаване на заявление е 7-дневен от датата, на която е достигнат облагаемия оборот, когато същият е достигнат за два последователни месеца, включително текущия или от изтичане на данъчния период, когато оборотът е достигнат в рамките на 12 последователни месеца преди текущия.
След регистрацията, предвид обстоятелството, че получатели по доставките могат да са данъчно незадължени лице от ЕС, е необходимо да се има предвид разпоредбата на чл. 14 от ЗДДС, уреждаща дистанционните продажби на стоки. Съгласно цитираната разпоредба дистанционна продажба е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
4. стоките:
а) не са нови превозни средства или
б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

   При положение че за доставките са изпълнени посочените условия, ще са налице дистанционни продажби на стоки, като в този случай е необходимо да се следи сумата за всяка една държава членка, където приключва транспортът на стоките. При достигане на определената в съответното законодателство на държавата членка сума мястото на изпълнение за тези доставки ще бъде на територията на съответната държава членка. Това произтича от разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба по чл. 14 е на територията на държавата членка, където транспортът приключва, когато са налице едновременно следните условия:
1. доставчикът е регистрирано по този закон лице на основание, различно от това за регистрация за вътреобщностно придобиване;
2. извършените от лицето по т. 1 доставки при условията на дистанционна продажба за държава членка надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата, определена в законодателството на тази държава членка;
3. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на страната.
Необходимо е да се проучи законодателството на съответната държава членка, където е мястото на изпълнение на доставките на стоки при условията на дистанционни продажби с оглед възникване на задължение за регистрация за целите на ДДС в тази държава.