По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Обезщетение при пенсиониране
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Обезщетение при пенсиониране

Публикувано на 04.12.2018

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При пенсиониране една година преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО без прекъсване на трудовия договор в предприятие в което работя по-вече от 15 години кога ще се изплатят шестте заплати обезщетение - при пенсионирането, при навършване възрастта по чл. 68, ал. 1 или при прекратяване на трудовия договор примерно пет месеца след навършване възрастта по чл. 60, ал. 1?

   Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. В ал. 4 на чл. 222 от КТ е предвидено, че алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Според чл. 68а, ал. 1 от КСО, лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено. От гореизложеното е видно, че обезщетението е дължимо при прекратяването на трудовото му правоотношение и ако работникът/служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО, ще има право на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати.