По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност поради общо заболяване
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност поради общо заболяване

Публикувано на 07.12.2018

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице на трудов договор с общ осигурителен стаж три месеца излиза в болнични. Няма право на обезщетение от НОИ. Работодателят трябва ли да плати първите 3 работни дни от периода в болнични?

   От изложеното в запитването Ви приемаме, че то се отнася за обезщетението за времето на отпуск поради временна неработоспособност поради общо заболяване. Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск, като съгласно чл. 4, ал. 1, изр. първо, т. 1 от същия закон задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране. При преценката на правото на обезщетение няма значение кога е натрупан необходимият 6-месечен осигурителен стаж – непосредствено преди ползването на обезщетението или по-рано, няма значение също дали стажът е прекъснат или непрекъснат, дали е положен при един или повече работодатели. Съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 КСО, лице с посочената в запитването Ви обща продължителност на осигурителния стаж 3 месеца, няма право на обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност поради общо заболяване, тъй като не отговаря на условието за минимална продължителност на осигурителния стаж за този риск. Мнението ни е, че ако лицето не отговаря на условията за отпускане на паричното обезщетение, то и осигурителят не дължи изплащане на възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност.