По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Отчитане на бизнес комбинациите
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на бизнес комбинациите

Публикувано на 20.10.2018

Доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Отчитането на бизнес комбинациите се извършва съгласно Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации (от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти). Стандартът регламентира:
- признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращото участие в придобиваното предприятие;
- признаване и оценяване на придобитата репутация в бизнес комбинация или печалбата от изгодна покупка и
- определяне каква информация да се оповестява, за да даде възможност на потребителите на финансовите отчети да оценят характера и финансовите ефекти от бизнес комбинацията.
Всяко предприятие, което инвестира в друго предприятие, трябва да определи дали сделката не представлява бизнес комбинация. За целта се прилага дефиницията за бизнес комбинация: “Операция или друго събитие, при което придобиващият получава контрол над една или повече стопански дейности”.
Стопанска дейност (бизнес) представлява “интегриран набор от дейности и активи, които могат да се извършват и управляват с цел осигуряване на възвръщаемост под формата на дивиденти, по-ниски разходи или други икономически ползи пряко за инвеститорите или други собственици, членове или участници”.

   Стопанската дейност включва следните три елемента:
а) Входящ материал: Всякакъв икономически ресурс, който създава или има способност да създава продукция, когато към него бъдат приложени един или повече процеси, например нетекущи активи.
б) Процес: Всяка система, стандарт, протокол, условност или правило, които, когато бъдат приложени към входящ материал или продукция, създават или имат способността да създават продукция, например стратегически управленски процеси, оперативни процеси и процеси на управление на ресурси.
в) Продукция: Ре­зул­татът от входящите материали и процесите, приложени към тези входящи материали, които осигуряват или имат способността да осигурят възвръщаемост под формата на дивиденти, по-ниски разходи или други икономически ползи пряко на инвеститорите или други собственици, членове или участници.

   Ако придобитите активи не представляват стопанска дейност, отчетната единица трябва да отчита сделката или друго събитие като придобиване на активи.
Бизнес комбинацията се отчита чрез прилагане на метода на придобиване. Този метод включва четири стъпки:
- идентифициране на придобиващия;
- определяне датата на придобиване;
- признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие и
- признаване и оценяване на репутацията или печалбата от изгодна покупка.
1. Идентифициране на придобиващия
За всяка бизнес комбинация едно от комбиниращите се предприятия се идентифицира като придобиващо - предприятието, което получава контрол над придобивания.
За идентифициране на придобиващия следва да се вземат предвид определени фактори, посочени в МСФО 3, като следните:
- при бизнес комбинация, извършена предимно чрез прехвърляне на парични средства или други активи или чрез понасяне на пасиви, придобиващият обикновено е предприятието, което прехвърля паричните средства или други активи или понася пасивите;
- придобиващият обикновено е комбиниращото се предприятие, чийто относителен размер (оценен например в активи, приходи или печалба) е значително по-голям от този на другото комбиниращо се предприятие или предприятия;
- в бизнес комбинация, обхващаща повече от две предприятия, определянето на придобиващия включва вземане предвид заедно с други неща кое от комбиниращите предприятия е инициирало комбинацията, както и относителния размер на комбиниращите се предприятия.

   2. Определяне датата на придобиване
Придобиващият определя датата на придобиване като тази, на която той ефективно получава контрол над придобивания.
Датата, на която придобиващият получава контрол над придобивания, по принцип е датата, на която придобиващият юридически прехвърля възнаграждението, придобива активите и пасивите на придобивания - заключителна дата.

   3. Признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие
Към датата на придобиване придобиващият признава, отделно от репутацията, разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие.
За да отговаря на условията за признаване като част от прилагането на метода на придобиване, разграничимите придобити активи и поети пасиви трябва да отговарят на дефиницията на актив и пасив в Концептуалната рамка за финансова отчетност.
Прилагането от страна на придобиващия на принципите и условията за признаване може да доведе до признаване на някои активи и пасиви, които придобиваното предприятие не е признавало преди като активи и пасиви в своите финансови отчети. Придобиващият например трябва да признава придобитите разграничими нематериални активи, като търговска марка, патент или отношения с клиент, които придобиваното предприятие не е признавало като активи в своите финансови отчети, тъй като ги е разработило вътрешно и ги е отнесло към текущи разходи.
Придобиващият оценява разграничимите придобити активи и поети пасиви по техните справедливи стойности към датата на придобиване.
Неконтролиращо участие представлява “собственият капитал на дъщерно дружество, който не се отнася пряко или косвено до предприятието майка”. То се оценява по:
а) справедливата стойност или
б) пропорционалния дял на съществуващите инструменти на собственост в признатите стойности на разграничимите нетни активи на придобиваното предприятие.

   4. Признаване и оценяване на репутацията или печалбата от изгодна покупка
Репутацията е “актив, представляващ бъдещите икономически ползи, произтичащи от други активи, придобити в бизнес комбинация, които не са индивидуално идентифицирани и признати отделно”. Придобиващият признава репутацията към датата на придобиване, оценена като превишението на (а) над (б) по-долу:
а) сбора на:
- справедлива стойност на прехвърленото възнаграждение;
- размера на всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие и
- в бизнес комбинация, постигната на етапи, справедливата стойност към датата на придобиване на държаното преди капиталово участие на придобиващия в придобиваното предприятие;
б) нетната сума към датата на придобиване от сумите на разграничимите придобити активи и поети пасиви.
Възможно е придобиващият да прави изгодна покупка, което означава бизнес комбинация, при която сумата в (б) по-горе надвишава сбора от сумите, посочени в (а).
При изгодна покупка придобиващият прави оценка дали правилно е идентифицирал всички придобити активи и всички поети пасиви и признава всякакви допълнителни активи или пасиви, идентифицирани при този преглед. След това се прави преглед на процедурите, използвани за оценяване на сумите. Целта на прегледа е да се потвърди, че оценките правилно отразяват разглеждането на цялата информация към датата на придобиване. След прилагане на тези изисквания придобиващият признава печалба в Печалба или загуба на датата на придобиване.

   Пример за отчитане на бизнес комбинация: Предприятие А придобива 80% от дяловете в собствения капитал на предприятие Б, като заплаща 100 000 лв. Справедливата стойност на активите към датата на придобиване е 150 000 лв. Справедливата стойност на пасивите е 40 000 лв. Справедливата стойност на неконтролиращото участие е 25 000 лв.
Репутацията се признава и оценява, както следва:

 

При оценяване на неконтролиращото участие по справедлива стойност

При оценяване на неконтролиращото участие като пропорционален дял в нетните активи на придобиваното предприятие

1. Справедлива стойност на прехвърленото възнаграждение

100 000

100 000

2. Размер на неконтролиращото участие в придобиваното предприятие

25 000

22 000*

3. Справедливата стойност на активите

150 000

150 000

4. Справедливата стойност на пасивите

40 000

40 000

5.  Нетна сума на разграничимите придобити активи и поети пасиви (р.3 - р.4)

110 000

110 000

6. Репутация (р.1+р.2-р.5)

15 000

12 000

* 22 000 се получава като 22% от  разграничимите нетни активи на придобиваното предприятие: (150 000 - 40 000) х 22%.   Бизнес комбинацията се отчита по следния начин:
1. За платените суми:
Дт с/ка Разчети по бизнес комбинации 100 000
Кт с/ка Разпла­ща­тел­на сметка 100 000
2. За отразяване на неконтролиращото участие:
Дт с/ка Разчети по бизнес комбинации
25 000 или 22 000
Кт с/ка Основен капитал 25 000 или 22 000
3. За признаване на придобитите разграничими активи:
Дт с/ки за отчитане на активите 150 000
Кт с/ка Разчети по биз­нес комбинации
150 000
4. За признаване на пасивите:
Дт с/ка Разчети по бизнес комбинации 40 000
Кт с/ки за отчитане на пасиви 40 000
5. За признаване на репутацията (чрез приключване на сметка Разчети по бизнес комбинации):
Дт с/ка Репутация 15 000 или 12 000
Кт с/ка Разчети по бизнес комбинации
15 000 или 12 000
Репутацията се обезценява съгласно МСС 36 Обезценка на активи.
Изгодната покупка се отчита по следния начин:
Дт с/ка Разчети по бизнес комбинации
Кт с/ка Приходи от бизнес комбинации