По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Социално-икономическата подкрепа за хората с увреждания според Закона за хората с увреждания
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Социално-икономическата подкрепа за хората с увреждания според Закона за хората с увреждания

Публикувано на 11.06.2019

Нина МАНОЛОВА – адвокат

    В брой 105 на „Държавен вестник“ от 18.12.2018 г. е обнародван Законът за хората с увреждания (ЗХУ). С § 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на този закон е отменен Законът за интеграция на хората с уврежания (ЗИХУ). До отмяната му ЗИХУ (в сила от 2005 г.) е допълван и изменян над 30 пъти. Това означава, че действащата правна уредба в значителна ст...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.