По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на активите по лизинг
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на активите по лизинг

Публикувано на 07.05.2019

Проф. д-р Стоян ДУРИН - д.е.с., регистриран одитор

    Активите по лизинг, или известни като активи с право на ползване, са обект на отчитане в резултат на действието на договори за лизинг. За тях се прилага МСФО 16 Лизинг, който е в сила от началото на 2019 година. Предприятията трябва да прилагат този счетоводен стандарт за всички лизингови договори, включително лизинг на активи с право на ползване при преотдаване.
Лизинговият договор е договор или част от договор, по силата на който срещу въ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.