По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Публикувано на 11.06.2019

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване (КСО) - чл. 11, ал. 1, т. 2, буква “б”; чл. 12, ал. 1, т. 2; чл. 13а, т. 2 буква “б и чл. 13в.
Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация, наричана за краткост “наредбата”.
Цел на процедурата
Предоставяне на п...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.