По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Регистрация по ЗДДС на лица, получаващи доставки, свързани с резервации за нощувки
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Регистрация по ЗДДС на лица, получаващи доставки, свързани с резервации за нощувки

Публикувано на 10.09.2019

Петър ЗАХАРИЕВ - данъчен експерт в НАП

    Масова практика е лица, които извършват настаняване в апартаменти, стаи и други обекти за настаняване, да ползват услугите на интернет сайтове (основно “Букинг”) за резервация. Получаването на услуга, свързана с регистрация, е облагаема доставка по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.
Общият принцип относно определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Съгласно чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от закона. В тази връзка за ДЗЛ, получатели на услуги за резервации, възниква задължение за регистрация по реда на чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС, без оглед на стойността на данъчните основи на получените доставки.

   Съгласно ал. 4 на чл. 97а от закона за лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
При извършване на проверката за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност следва да се представят договори за ползване на съответния интернет сайт за резервации, други документи, както и подробни писмени обяснения.
Следва да се има предвид, че в случая става въпрос за данъчно задължено лице, което няма регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на друго основание. Когато за лица, регистрирани на основание чл. 97а от закона, възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96 и чл. 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, те трябва да се регистрират по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

   Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги, когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
Дължимият данък се начислява с издаване на протокол по реда на чл. 117 от ЗДДС.
Лицата, регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС, нямат право на данъчен кредит за данъка, който са си самоначислили. Това правило е във връзка с чл. 70, ал. 4 от закона, където е регламентирано, че няма право на данъчен кредит лице, регистрирано на основание чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2.
Регистрираните по ЗДДС лица задължително водят отчетните регистри по закона - дневник за покупките и дневник за продажбите, които трябва да съдържат информация за всички издадени и получени данъчни документи и отчети. Дневникът за продажбите се изготвя по образец-приложение № 10 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност независимо от реда и формата на водене на счетоводството.
Разпоредбата на чл. 113, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност дава възможност регистрираните лица на основание чл. 97а от ЗДДС да не изготвят дневник за покупките. В този случай подаваният от лицето дневник за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойност “нула”.