По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Ползване на платен годишен отпуск
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Ползване на платен годишен отпуск

Публикувано на 10.09.2019

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Работник има право на платен годишен отпуск от текущата година в размер на 20 дни и 4 дни неизползван платен годишен отпуск от минали години. Работникът решава да ползва 5 дни платен годишен отпуск от отпуска за текущата година. Работодателят счита, че отпускът за текущата година трябва да се ползва след изчерпване на неизползвания отпуск за минал период. Законосъобразно ли е решението на работодателя? Ако работникът прекрати трудовото си правоотношение, ще има ли право на обезщетение за 19 работни дни (15 от текущата година и 4 от минали години)?

   Съгласно чл. 172 КТ платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части. По принцип не е предвидена задължителна последователност кой отпуск да се използва първо - отложеният от предходни години или полагаемият се за текущата година, но в практиката най-често се започва от отложения отпуск, тъй като той може да се погаси по давност (вж. по-долу).
Наред с това, с оглед правилата на чл. 176, ал. 2 и 3 КТ, за работодателя също е от съществено значение първо да се ползва отложеният отпуск. Цитираните разпоредби предвиждат, че когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете, посочени по-горе, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

   За да може едностранно да определи, че ще се ползва именно отпускът, отложен от предходна година, работодателят трябва да е отправял покана към съответния служител за ползването му. Аргумент за това е разпоредбата на чл. 173, ал. 4 КТ: работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

   От запитването не става ясно от коя година/години са отложените 4 дни отпуск. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 176а КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1 КТ, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Обезщетението по чл. 224 КТ за неизползван платен годишен отпуск покрива само неизползвания и непогасен по давност отпуск. Казано с други думи, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът ще има право на обезщетение за неизползвания отпуск за предходни години, в случай че той все още не е погасен по давност.