По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на разходите за амортизации
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на разходите за амортизации

Публикувано на 10.09.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

    Българско дружество има регистриран клон в друга държава членка. Българското дружество прехвърля собствено МПС в клона си. За МПС-то е издаден регистрационен талон на името на клона от държавата, в която е регистриран клонът. Прехвърлянето е направено с Протокол за движение на активи и съответно няма разплащания между клона и основното дружество. Къде следва да се начисляват и отчитат амортизациите на МПС-то - в дружеството майка или в клона?

   В Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти има дефиниция за разход: “Разход е намалението на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изходящи потоци или намаление на активи, или увеличение на пасиви, което води до намаление на собствения капитал и не е свързано с разпределения между собствениците на капитала.”
Амортизациите отговарят на дефиницията за разход в клона. Затова според нас разходите за амортизации трябва да се отчитат в клона.