По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Право на удължен платен годишен отпуск
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Право на удължен платен годишен отпуск

Публикувано на 10.09.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Как се определят работниците и служителите, които имат право на удължен платен годишен отпуск?

   Законодателят е дал право на някои категории работници и служители, да ползват удължен размер на основния платен годишен отпуск. Става дума за:
- работници или служители, изпълняващи работи от особен характер (чл. 155, ал. 5 от КТ). Категориите работници и служители, които имат право на удължен основен платен годишен отпуск, както и минималният размер на този отпуск се определят по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО);
- непълнолетни работници и служители (чл. 305, ал. 4 от КТ). Техният платен годишен отпуск е в удължен основен размер най-малко 26 работни дни;
- работници и служители, загубили работоспособност 50 и над 50 на сто (чл. 319 от КТ). Те също ползват най-малко 26 работни дни основен платен годишен отпуск.

   Удълженият платен годишен отпуск има по-голяма продължителност и включва в себе си основния платен годишен отпуск. За съответните работници и служители той представлява редовен платен годишен отпуск, който по общия ред на чл. 156а от КТ може да се договаря в по-голям размер - чрез колективен трудов договор, както и непосредствено между страните по трудовото правоотношение.
Работниците и служителите от посочените по-горе три категории, които при условията на чл. 156 от КТ имат право и на допълнителен платен годишен отпуск, ползват основния и допълнителния отпуск в уговорените размери, като няма ограничение за общия максимален размер на платения годишен отпуск.