По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Счетоводното признаване на разходите
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Счетоводното признаване на разходите

Публикувано на 10.09.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Могат ли да се отразят разходи за ел. енергия на нает имот, за които разходи партидите за ползване на ел. енергия и вода не са прехвърлени на наемателя, а са фактурирани на наемодателя, който е физическо лице. Юридическото лице ползва наетото помещение в дейността си.

   Отговор: Счетоводното признаване на разходите за целите на изготвянето на финансовите отчети по реда на приложимите счетоводни стандарти, а респективно и признаването им за данъчни цели по реда на ЗКПО изисква същите да бъдат документално обосновани. Съгласно чл. 6, ал. 5 от Закона за счетоводството документална обоснованост е налице, когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата по закон информация, но за нея има документи, които я удостоверяват. Тоест ако на база на фактурите за електрическа енергия и вода, издадени на физическото лице, отчитащи реалното ползване на електроенергията и водата, наемодателят издаде документ, който отразява вярно документираната стопанска операция, то за предприятието наемател ще е налице документална обоснованост на разходите за вода и за електрическа енергия.