По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Публикувано на 10.09.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: През 2018 г. бивш служител е завел дело срещу работодателя си за изплащане на обезщетение за неползван отпуск съгласно разпоредбата на чл. 224 от КТ.
Съдебният иск е прекратен поради деклариране пред РС от страна на служителя, че доброволно работодателят е изплатил дължимото обезщетение ведно със законните лихви и направените разноски по делото.
Следва ли работодателят да посочи в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ изплатените суми за:
- обезщетение по чл. 224 от КТ;
- лихвите за забава;
- разноските по делото.
Уточнявам, че изплатените суми не са присъдени, а доброволно преведени от работодателя.

   Отговор: В справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се отразяват само видовете доходи, изрично изброени в чл. 73, ал. 1, т. 1 - 4 на закона и съответно посочени в номенклатурата на кодовете към образеца на справката. Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се облага като доход от трудови правоотношения, поради което не се включва в справката. В нея не се включват и доходите, освободени от облагане по силата на чл. 13 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 13, ал. 10 от закона не подлежат на облагане и лихвите и присъдените обезщетения по съдебни дела. В случая липсва съдебно решение за дължимост на законната лихва и съдебните разноски, платени от работодателя доброволно, поради което е налице формално основание да се направи заключение, че те не попадат в хипотезата на чл. 13, ал. 10 от закона. По правило, ако размерът на даден вид доход от „случаен” характер, посочен като необлагаем в чл. 13 на закона, не превишава 5000 лв. на основание чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ, сумите от редица „случайни” по своя характер необлагаеми по чл. 13 от закона доходи не се посочват в справката. Това дава основание да се направи заключение, че и въпросните суми не следва да се посочват в справката. Заключението е логично, обаче е лично и може да не съвпадне с това на данъчната администрация.