По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Третиране по ЗДДС на услуга по монтиране на апаратура и съоръжения
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Третиране по ЗДДС на услуга по монтиране на апаратура и съоръжения

Публикувано на 08.10.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    На две регистрирани по ЗДДС български фирми предстои да сключат договор с немска фирма за монтаж на апаратура и съоръжения в Германия, собственост на немската фирма. Българските фирми са посочени в договора като съизпълнители, като едната отговаря за организационните въпроси, а другата ще извършва монтажа на апаратурата.
Договореното възнаграждение за услугата ще се заплати изцяло на фирмата, отговаряща за организационните въпроси, и тя ще издаде фактура за доставката. За организационната си дейност тя ще си удържи 15% от сумата, а останалата сума ще превежда на фирмата, осъществила монтажа. Как следва да се документира получаването на тази сума - чрез издаването на фактура, в която да се начисли ДДС, или с позоваване на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС?

   Съгласно изложеното в запитването две регистрирани по ЗДДС български фирми са сключили договор с немска фирма за осъществяване на услуга за монтиране на апаратура и съоръжения, собственост на последната, на територията на Германия. При изпълнението на договора двете български фирми действат в качеството на съизпълнители, при което едната от тях отговаря за организационните, а другата - за монтажните въпроси. Възнаграждението за услугата ще бъде получено от фирмата, отговаряща за организационните въпроси, която ще преведе на втората фирма 85% от него и ще задържи за себе си останалите 15 процента. Зададените в тази връзка въпроси се отнасят до реда, по който следва да се документират и обложат с ДДС евентуално възникващите при изпълнението на договора доставки между двете български фирми. В същото време липсата на информация по някои съществени обстоятелства относно реда за облагане и документиране на доставките на услуги като тези, обект на въпросния договор, налага по-обстойно коментиране и на някои други въпроси.

   Така например в запитването не е дадена информация относно данъчния статут на немската фирма, т.е. дали тя е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС в контекста на т. 11 от Регламент 284/2011 на ЕС, според който, за да се квалифицира дадено лице, установено на територията на ЕС, като данъчно задължено лице за целите на облагането с ДДС, е необходимо то да е регистрирано за тези цели и към датата на възникване на данъчното събитие на съответната доставка да притежава валиден европейски идентификационен номер. Това дали дадено лице, получател на доставки на услуги, е данъчно задължено или данъчно незадължено лице има съществено значение при определянето на реда за облагане на доставките, тъй като то е едно от обстоятелствата, от които зависи тяхното местоизпълнение.
Предвид това, че в случая обект на договорените монтажни услуги са апаратура и съоръжения, собственост на получателя на услугите, режимът за облагане на доставките им се определя по общ ред, т.е. в случая не намират приложение правилата, отнасящи се за доставките на услуги за монтаж и инсталиране на стоки от и за сметка на доставчика на стоките, уреден с нормата на чл. 17, ал. 4 от ЗДДС. В случаи като коментирания местоизпълнението на доставките на монтажните услуги се определя по реда на чл. 21 от ЗДДС и зависи от данъчния статут на получателя на услугите и от мястото, където е установена неговата независима икономическа дейност или обект на такава дейност, с който е свързана съответната услуга. По правило тази информация има съществено значение при определяне местоизпълнението на доставките на услуги, но в случая е без значение за местоизпълнението на извършваните монтажни услуги, тъй като при всички възможни нормативни хипотези то е на територията на Германия.
Въпреки това с цел прегледност в отговора си по-долу приемаме, че немската фирма е регистрирана за целите на ДДС и разполага с валиден европейски идентификационен номер, тъй като това има значение при определяне на лицето, от което е изискуем данъкът за доставката. В такъв случай местоизпълнението на доставката на монтажните услуги ще се определи по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и данъкът за тях ще е изискуем от немската фирма по реда на обратното начисляване, освен ако конкретните обстоятелства не дават основание да се прецени, че извършителят им, т.е. българските фирми, не извършват доставката си от свой постоянен обект на немска територия. В запитването не е дадена информация, която да дава възможност да се прецени дали при осъществявянето на услугата си българската фирма ще има или няма да има такъв на немска територия.

   Обръщам внимание на този въпрос, тъй като при преценката за наличието на постоянен обект на доставчика на дадена територия не са меродавни тривиалните представи относно наличието на такъв обект като освен дефинираните в § 1, т.10 от ДР на ЗДДС обекти, които се приемат за “постоянен обект” на територията на страната (а предвид хармонизацията на данъчните законодателства на държавите - членки на ЕС, каквато е Германия и на нейната територията), следва да се имат предвид и конкретните факти за всеки отделен случай, както и практиката на съда на Европейските Общности (С 168/84; С 190/95; С 231/94; С 260/95). Съгласно тази практика под “постоянен обект” следва да се разбира “дейност, която притежава известни характеристики на дълготрайност и структура, която е адекватна по отношение на човешките и техническите ресурси за целите на независимо предоставяне на съответните услуги”. Т.е. за да бъде определен като “постоянен”, конкретният обект следва да отговаря на определени изисквания за минимална степен на постоянност, минимален размер и постоянна наличност на човешки и технически ресурси, необходими за целите на извършваните доставки. В тази връзка е препоръчително въпросът относно условията за наличието или отсъствието на такъв обект да бъде уточнен с немските данъчни власти, особено ако в случая срокът за осъществяването на монтажните услуги е по- продължителен, а сумата на възнаграждението за тях е значителна.
В запитването не е дадена информация и относно схемата, по която ще бъде извършено плащането на възнаграждението от страна на немската фирма, т.е. дали цялата договорена сума ще бъде изплатена след извършването на услугата, или е предвидено и авансово плащане. В тази връзка обръщаме внимание, че ако е предвидено авансово плащане, то по силата на чл. 25, ал. 7 от ЗДДС данъкът за него става изискуем при получаване на плащането, а не при завършването на услугата и окончателното уреждане на платежните взаимоотношения с немската фирма.

   Въпреки че тези въпроси не са обект на конкретното ви запитване, обръщаме вниманието ви към тях, тъй като консултантската ни практика показва, че много често българските фирми не оценяват достатъчно тяхното значение и впоследствие имат съществени проблеми.
По общо правило вариантите за данъчно документиране, облагане, регистриране и отчитане на доставките на услуги за монтаж и инсталиране с местоизпълнение на територията на държава, членка на ЕС, са следните варианти:
- доставчикът осъществява монтажа и инсталирането със свои технически средства и хора, но дейността му в тази връзка е краткотрайна и не формира постоянен обект на територията, където извършва услугата. Поради това се приема че той е неустановено на тази територия лице. В такъв случай, когато получател на доставката му е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС, то на основание член от законодателството на съответната държава членка, съответстващ на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, платец на данъка е получателят на доставката. Във фактурата, която издава (включително в такава за документиране на авансово плащане във връзка с доставката), доставчикът (в случая българската фирма, получаваща плащането) не начислява данък, а като основание за това посочва в нея “чл. 86, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДДС”. Данъкът за услугата се начислява от получателя й по реда, установен в държавата членка, на територията на която се осъществява монтажът. За целта във фактурата се включва и текст “обратно начисляванe” (Reversed Charge) и доставката се декларира с VIES декларация;
- доставчикът осъществява доставката си от обект, който се приема за постоянен на територията на държавната членка, на територията на която се извършват услугите. В такъв случай той формира на тази територия облагаем оборот и при наличието на съответните обстоятелства, определени от нейното законодателство, подлежи на задължителна регистрация.
Обект на запитването по същество е как следва да се обложи и документира плащането, което фирмата, която осъществява монтажната услуга, ще получи от фирмата, отговаряща за организационните въпроси по договора. Предвид това, че съгласно сключения с немската фирма договор българската фирма, която извършва услугата, не се явява подизпълнител, а съизпълнител на доставката, между двете данъчно задължени лица не възниква доставка, която следва да се облага. При посочените обстоятелства е налице необходимост от фактуриране на паричен поток, при прехвърлянето на който получателят му не издава данъчен документ по смисъла на чл.112 от ЗДДС. Прехвърлянето на въпросната сума, която е част от възнаграждението по договор, при който двете фирми са съизпълнители, ще се документира от получателя й за счетоводни цели с документ - фактура по смисъла на чл. 6 от ЗСч, данните от който не се отразяват в данъчните регистри по ЗДДС.