По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Предоставен безлихвен заем
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Предоставен безлихвен заем

Публикувано на 08.10.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Собственик на две ЕООД-та предоставя заем от едното на другото. Може ли този предоставен заем да бъде безлихвен и по коя сметка се отчита във фирмата, предоставила заема?

   Отговор: Всяко предприятие може да предостави безлихвен заем на друго предприятие. Няма законови ограничения. Но трябва да се има предвид данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Съгласно чл. 16 от ЗКПО, когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане.
В чл. 16, ал. 2, т. 3 от ЗКПО е посочено, че за отклонение от данъчно облагане се смята и получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на безлихвени заеми или друга временна безвъзмездна финансова помощ, както и опрощаването на кредити или изплащането за своя сметка на кредити, несвързани с дейността.
Предоставеният заем трябва да се отчита съгласно индивидуалния сметкоплан на предприятието - заемодател, например по сметка Вземания по предоставени заеми.