По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

Публикувано на 08.10.2019

Милена КИРИЛОВА – юрист

    В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, които са публикувани в ДВ, бр. 52 от 2.7.2019 г. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Най-съществените промени са свързани с обстоятелството, че с Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. се удължава срокът, в който лицата, които използват ЕСФП, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 юли 2019 г. Допълнените текстове предвиждат до привеждането в съответствие лицата да прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, когато имат сключен договор за внедряване на ЕСФП от одобрен след 1 април 2019 г. тип и изготвен график за внедряване по обекти, които са предоставени по електронен път на НАП до 31 юли 2019 г. В тези случаи срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата е 30 септември 2019 г. Направените промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. са във връзка с проведена среща в Министерството на финансите с представители на бизнеса и изразеното от тяхна страна притеснение, че регламентираните срокове за привеждане на лицата в съответствие с наредбата са недостатъчни. На следващо място следва да се отбележи, че с предвиденото удължаване на срока се цели, от една страна, да се предостави достатъчно време, необходимо за наблюдаване в реални условия работата на ЕСФП, преди да бъдат внедрени масово в търговските обекти, а, от друга, да се даде възможност за поетапното внедряване на ЕСФП, за да не се стига до прекъсване на дейността на търговските обекти. Също така от законодателя е отчетен фактът, че за целите на масовото внедряване на ЕСФП в търговските обекти е необходимо да бъде предоставен допълнителен период от време за осигуряване на безпрепятственото функциониране и инсталиране на ЕСФП.

   Промени относно нормативните, техническите и функционалните изисквания на фърмуера
В новите разпоредбите на чл. 10, ал. 11, 12 и 13 от наредбата е регламентирано, че при необходимост от промени във фърмуера, произтичащи от нормативни изисквания или инициирани от органи на НАП, Българският институт по метрология (БИМ) или производителя/вносителя на ФУ на въведени в експлоатация и регистрирани фискални устройства от одобрен тип производителят извършва промени във версията на фърмуера и представя в БИМ за функционално изпитване ФУ с коригираната версия фърмуера. За изпитването БИМ издава протокол в срока по ал. 6, а именно не по-късно от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа ФУ и придружителните документите по чл. 8, ал. 3. Същевременно е фиксиран и по-кратък срок, когато промените във фърмуера са инициирани от изпълнителния директор на НАП или председателя на БИМ – в тези хипотези промените във фърмуера се извършват в 30-дневен срок от уведомяването.
В новата разпоредба на чл. 10, ал. 12 от наредбата е постановено, че въз основа на резултатите от изпитването комисията издава становище за съответствие на коригираната версия на фърмуера с изискванията на наредбата. За новата версия на фърмуера се издава допълнение към свидетелството за одобрен тип на ФУ, като в публичния регистър по ал. 9, воден от БИМ на одобрените типове, към номера на свидетелството за одобрен тип се добавя индекс (nnn.xx), където n е номер на свидетелството за одобрен тип ФУ, а хх е пореден номер на версията.
От своя страна, в новата ал. 13 на визирания член е детерминирано, че електронните системи с фискална памет, в чийто състав е включен фискален принтер с променена версия на фърмуера, подлежи на изпитване и одобрение по реда на чл. 10. След одобряване на ЕСФП производителят формира нов идентификатор на ЕСФП в съответствие със специфичните изисквания в приложение № 2 и се вписва в паспорта на системата.

   Разширен е кръгът на задълженията на производителя или вносителя на ФУ
В новите текстове на чл. 15, ал. 1, т. 16 и 17 от наредбата са допълнени задълженията на производителя или вносителя на ФУ. Според т. 16 при необходимост от промени във фърмуера, произтичащи от нормативни изисквания или инициирани от органи на НАП, БИМ или производителя/вносителя на ФУ, на въведени в експлоатация и регистрирани фискални устройства от одобрен тип производителят извършва промени във версията на фърмуера и представя в БИМ за функционално изпитване ФУ с коригираната версия на фърмуера в 14-дневен срок след вписване на нова версия на фърмуера в регистъра по чл. 10, ал. 9 да осигури обновяването на неговата версия на въведените в експлоатация ФУ чрез отдалечен достъп с тях; в същия срок да предостави на лицата, получили разрешение от БИМ за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, процедура за обновяване на фърмуера, както и е заложено изискването да не се допуска разпространение на ФУ с версия на фърмуера, различна от последно вписаната в регистъра по чл. 10, ал. 9.
На основание на чл. 15, ал. 1, т. 17 от наредбата в случаите на изграден до ФУ отдалечен достъп да въведе информационна система за управлението му, която осигурява:
– проследимост на всяко действие по актуализиране на версията на фърмуера или промяна на системни параметри на въведените в експлоатация ФУ – за период последните изтекли 10 години;
– за всяко действие по записване на информация за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системните параметри на ФУ създаване на нов журнален запис в системния журнал в информационната система на производителя, отразяващ извършеното действие и актуалното състояние;
– журналният запис за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системни параметри на ФУ да съдържа информация за: момента (дата и час) на извършване на действието; какво е извършеното действие; информация, еднозначно идентифицираща ФУ, над което е извършено действието; информация за информационната система на производителя, извършила действието; IP адрес, от който е извършено действието;
– записите в системния журнал да не подлежат на изтриване или на промяна.

   Допуска се изграждането на отдалечен достъп до въведените в експлоатация ФУ
Съгласно новата разпоредба на чл. 15а, ал. 1 от наредбата се допуска изграждането на отдалечен достъп до въведените в експлоатация ФУ чрез data SIM карта съгласно приложение № 1, раздел IIIб, т. 1, буква „В“, който може да бъде ползван:
1. от производителя/вносителя на ФУ само в случаите на:
– актуализиране на версията на фърмуера на ФУ съгласно чл. 10, ал. 12;
– заявено от лицето по чл. 3 желание да получава информация от регистрираните от него ФУ, в т.ч. данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната памет и от натрупващите регистри на ФУ; в тези случаи е необходимо лицето по чл. 3 да подпише декларация за съгласие за получаване на данните от производителя на ФУ;
– промяна на системни параметри и извършване на сервизно обслужване на ФУ;
2. от лицата, получили разрешение за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, само за извършване на сервизно обслужване на ФУ;
3. от лицето по чл. 3 само в случаите на:
– заявено пред производител/вносител на ФУ желание да получава информация от регистрираните от него ФУ, в т.ч. данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната памет и от натрупващите регистри на ФУ;
– въвеждане или промяна на потребителски параметри на ФУ, които са допустими за въвеждане чрез клавиатурата или интерфейса на ФУ.

   Прецизирани са някои основни текстове на наредбата
В наредбата са извършени редица изменения с редакционен и технически характер, целящи прередактирането и избягване на дублирането на аналогични текстове в нея. По-конкретно в разпоредбата на чл. 18, ал. 1 след думата „експлоатация“ е поставена запетая и е добавен текстът „както и при извършване на обновяване на версията на фърмуера“. При промяна на фърмуера на ФУ лицето по чл. 3 задължително отпечатва и прикрепя в паспорта диагностичен бон, съдържащ информация за обновената версия на фърмуера на ФУ.
В нормата на чл. 19, ал. 2 от наредбата текстът „на първа страница на книгата за дневните финансови отчети“ е заличен, а в чл. 20, ал. 2, изречение второ думите „книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието“ са заменени с „паспорта на ФУ“. Аналогична редакционна поправка в текста на чл. 20, ал. 2 от наредбата е направена и в императива на чл. 22, ал. 6.
В императива на чл. 29, ал. 5 от наредбата е детерминирано, че в случаите, когато лицето извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, и продажбите се регистрират, чрез ФУ в генерирания дневен финансов отчет на лицето по чл. 3 се съдържа оборотът на всеки доверител.
На следващо място, в новата т. 7 на чл. 36, ал. 1 от наредбата е пояснено, че продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан и в случаите на бедствиe по смисъла на Закона за защита при бедствия.
В разпоредбата на чл. 39, ал. 5 от наредбата е направена редакция в изречение първо, като след думите „по чл. 3“ е поставена запетая и е добавен текстът „използващо ЕСФП“ и навсякъде думите „ФУ“ са заменени с „ЕСФП“.
В основния текст на чл. 40, ал. 1 също е направено допълнение. Той указва, че при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 или в специален регистър за ползваните касови бележки от кочан лицето вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината: ремонт на ФУ - „ремонт“, спиране на захранващото напрежение за определен период - „спиране на напрежението“, начален и краен час на периода, кражба на ФУ - „кражба“, експертиза на ФУ от БИМ - „експертиза“, или поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни - „блокирало ФУ/ИАСУТД“.
Изменението на чл. 41, ал. 1 от наредбата регламентира, че в 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3, използващо ЕСФП, отпечатва съкратен отчет на фискалната памет от всяка ЕСФП в обекта за съответния период. В ал. 2 на същия член думите „всяко устройство“ са заменени с „всяка ЕСФП“, а ал. 4 е отменена.

   Въведени са допълнения относно задълженията за съхраняване на документи
В новосъздадената норма на чл. 42, ал. 1, т. 5 от наредбата е прокламирано, че лицето със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект освен свидетелството за регистрация на ФУ/ИАСУТД, паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6, КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3, книгата за дневните финансови отчети за текущата година, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3 и чл. 14, ал. 3, съхранява и регистъра за касовите бележки от кочан. В ал. 3, т. 1 на същия член е добавен текстът, че лицето без стационарен търговски обект съхранява в търговския обект освен свидетелството за регистрация на ФУ, така и регистъра за касовите бележки от кочан и кочана с касови бележки, а в т. 3 на ал. 3 на същия член е записано, че лицето без стационарен търговски обект съхранява в търговския обект и адреса за кореспонденция – КЛЕН, т.е. отпаднали са изискванията за съхранение на книгите за дневните финансови отчети. В тази връзка са инициирани и направени редакции в нормата чл. 49, ал. 1, изречение второ от наредбата, където след думите „отпечатване на“ е добавено „служебен бон с“, а думите „в дневния финансов отчет с нулиране“ са заличени.
В императива на чл. 50, ал. 6, изречение първо от наредбата е променен основният текст, като се определя, че при приемане на ФУ за ремонт сервизният техник при необходимост обновява версията на фърмуера на ФУ до последната вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 и съставя протокол в два екземпляра, в който задължително посочва датата, часа и причината за приемане. В този случай паспортът придружава ФУ.
В новосъздадената разпоредба на чл. 52, ал. 3 е постановено, че всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ, за които не е наличен отдалечен достъп, е длъжно да обнови версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срок до 45 дни след вписването й.
Регламентирани са специфични хипотези за отстраняване на последствията при нарушена дистанционна връзка
На основание на новия чл. 36a от наредбата при нарушена дистанционна връзка с НАП при работа с ЕСФП се допуска:
1. удължаване на периода (повече от 24 часа) съгласно приложение № 1, раздел IIIб, т. 1, буква „м“, след който работата на ФУ блокира при неуспешно предадени данни за фискален бон за продажба/сторно операция; удължаването може да се осъществи от производителя на ЕСФП или лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, за период, определен в заповед на министъра на финансите или оправомощено от него лице; заповедта се публикува на официалните интернет страници на Министерството на финансите и НАП;
2. при наличие на бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия и след издадена заповед от министъра на финансите или оправомощено от него лице работа на обекта за продажби/зареждане на течни горива в авариен режим; аварийният режим позволява ръчно изключване на забраната за самостоятелна работа на средствата за измерване на разход без връзка с централното регистриращо устройство; показанията на електронните броячи на средствата за измерване на разход преди прекъсването и при възстановяването на връзката се изпращат автоматично в НАП съгласно специфичните технически изисквания, описани в приложение № 2, раздел VI; в случай на нарушаване/премахване на пломби, удостоверяващи извършен метрологичен контрол, незабавно след възстановяване на нормалната работа на ЕСФП същите се заменят със сервизни пломби до извършване на проверка по реда на чл. 16а, ал. 6;
3. в случаите по т. 2 се допуска продажбите/зарежданията на течни горива, които не са регистрирани чрез ЕСФП, да се отчитат чрез издаване на касова бележка от кочан; при възстановяване на нормалния режим на работа на ЕСФП лицето по чл. 3, ал. 2 е длъжно да предаде в НАП документираните при работа с касови бележки от кочан обороти при спазване на следния ред:
– издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот за всички продадени/заредени количества течни горива за съответния ден;
– сумарният оборот се отчита в специален департамент с наименование „Авариен режим на ЕСФП“ към данъчна група „Б“ и посочен артикул „горива“;
– издаденият фискален бон за съответния ден се съхранява в книгата по чл. 39, ал. 5 на страницата на съответния ден, за който се отнася.

   Допълнения, касаещи отчетността на оборотите от извършените продажби
В чл. 39, ал. 1 от наредбата е постановено, че всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето по чл. 3. Лицата по чл. 3, използващи ФУ и ИАСУТД, нямат задължение да отпечатват дневен финансов отчет. При продажби на течни горива в/от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа). Лице по чл. 3, използващо ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в ЕСФП са регистрирани продажби/сторно операции и/или зареждания на течни горива.
Въведени са дефиниции на използваните понятия за целите на наредбата
В § 1 от допълнителните разпоредби са създадени т. 21 – 23, които определят, че по смисъла на наредбата:
- „фърмуер“ е базово програмно осигуряване на одобрен тип ФУ, което обезпечава функциониране и контролиране на устройството съобразно изискванията на тази наредба; допуска се всяко от устройствата в общата система да има отделно базово програмно осигуряване;
- „отдалечен достъп до ФУ“ е канал за връзка (APNХ), който е предоставен от мобилните оператори и е с не по-ниска степен на защита от тази на канала за връзка с НАП (NAP APN), и се използва само в случаите, допуснати в наредбата, чрез оторизиран достъп от производителя/вносителя на ФУ за приемане/предаване на данни от ФУ от/към информационна система на производителя/вносителя; каналът за отдалечен достъп до ФУ е различен от канала за връзка с НАП;
- „диагностичен бон“ е документ, съдържащ информация за основните параметри на фискалното устройство, в това число и версията на програмното му осигуряване, и има надпис „СЛУЖЕБЕН БОН“.

   Допълнени са реквизитите на някои приложения на наредбата
В приложение № 1 са направени изменения и допълнения в раздел I, т. 1, изречение второ, където думите „за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/или изтриване на фърмуера“ са заличени и е създадено изречение трето: „Инсталирането/промяната на версията на фърмуера в процесора на ФУ става само чрез оторизиран достъп, предоставен от производителя/вносителя на ФУ.“ В новата т. 14 на същия раздел от приложението е записано, че фискалните устройства трябва да осигуряват възможност за въвеждане и промяна на системни и потребителски параметри чрез отдалечения достъп.
Текстът на раздел ІІІ, т. 3, буква „б“ относно изискванията за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство също е прередактиран и прецизиран. В него е указано, че на документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми, и при извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет) на документи във връзка с извършване на служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство, както и на диагностичен бон и бон, съдържащ данни за сключения сервизен договор, се отпечатва съобщение „СЛУЖЕБЕН БОН“; не се допуска издаване на служебни бонове при извършване на продажба/и и за направени клиентски поръчки.
В раздел ІІІб, т. 1, буква „д“ на същото приложение редакцията на текста е техническа и не променя неговия смисъл.
В приложение № 2, раздел I, т. 9 е създадено изречение трето, което детерминира, че в случаите, когато чрез фискалното устройство се отчитат обороти на доверители, освен буквата на данъчната група отчетът съдържа и сумата на оборотите по доверители.
Накрая, в т. 14 е постановено изискването фискалните устройства да трябва да осигуряват четене и извличане на информация в структуриран вид от КЛЕН от фискалната памет и от натрупващите регистри чрез свързаност към персонален компютър или през някой от наличните интерфейси във ФУ (RS, Bluetooth, USB, LAN, GPRS и др.).

   Предвиден е преходен режим относно влизането в сила на различните срокове
В преходните и заключителни разпоредби на наредбата е прокламирано, че в срок до 30 октомври 2019 г. производителите/вносителите на ФУ представят за функционално изпитване ФУ с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето по чл. 3.
На следващо място е постановено, че до привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 1, но не по-късно от 31 март 2020 г., лицето по чл. 3 е задължено да отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.
Друг важен преходен режим е регламентиран в § 22, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата. Според него лицата, използващи ЕСФП, които към датата на влизане в сила на тази наредба не са привели дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.), Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.) и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 26 от 2019 г.), са длъжни да приведат дейността си в съответствие с тези изисквания до 31 юли 2019 г. В алиния 2 на същата разпоредба е предвидено, че при условие че към 31 юли 2019 г. лицата, използващи ЕСФП, имат документ за придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019 г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти, и те са подадени по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис, срокът за привеждане в съответствие по ал. 1 е покупна покупна цена е 30 септември 2019 г. Следователно според визираните текстове от тази дата на касовите бележки, издавани на бензиностанциите, трябва да се добави нов реквизит „покупна цена”.
Последният нормативен текст, регламентиран в наредбата, постановява, че за лицата, използващи ЕСФП, които след изтичане на срока по § 31, ал. 1 от преходните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 76 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г. и бр. 26 от 2019 г.) и § 71, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр 26 от 2019 г.) и до влизане в сила на тази наредба са регистрирали и отчитали продажбите по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10 и 26 от 2019 г.), се смята, че през този период са спазили изискванията за регистриране и отчитане на продажбите.