По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отпуск при смърт на близък роднина
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отпуск при смърт на близък роднина

Публикувано на 06.12.2019

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    В предприятието ни понякога имаме неясноти при разрешаване ползването на отпуск за погребение на близък роднина. Моля, да ни отговорите кой и кога има право на този отпуск, а също и какъв е редът за ползването му?

   Чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) изчерпателно установява лицата, при смъртта на които работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя. Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия. Отпускът в тези случаи е два работни дни.
Родството по права линия е връзката между две лица, едното от които пряко или косвено произхожда от другото без ограничение. Това са роднините дядо, баба, майка, баща, син, дъщеря, внуци и други. Правата линия на родство, която свързва едно лице с лицата, които произхождат от него, е права низходяща линия, а линията, която свързва едно лице с тези, от които произхожда, е права възходяща линия.
При смърт на което и да е от лицата с родство по права линия, независимо от това дали е по низходяща или по възходяща линия, работникът или служителят има право на отпуск в размер на два работни дни. Работодателят няма право да откаже и е длъжен да освободи от работа работника или служителя в случай на смърт на изчерпателно изброените в чл. 157, ал. 1, т. 3 лица. Законът не изисква наличие на трудов стаж за разрешаване ползването на този отпуск.
Редът за ползване на отпуска на основание чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ е този по чл. 50, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО, последно изменение и допълнение, ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г.). Съгласно нормата на чл. 50, ал. 1 отпускът при смърт на близък роднина се ползва в деня на съответното събитие и следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите два работни дни след нея.