По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Коригиране на грешки
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Коригиране на грешки

Публикувано на 06.12.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Този месец открихме, че за миналата 2018 г. през октомври месец, когато е изваден фискалният месечен отчет за отчитане на продажби на клиенти на дребно, вместо отчета за месеца по незнайни причини се е получило натрупване от предходни периоди. Така, вместо да се отчетат например 2000 лв. продажби за месеца и да се начисли върху тях ДДС за продажбите, са отчетени например 4000 лв. продажби и отчетеното и платеното ДДС е в двоен размер.
Как следва да коригираме откритата разлика? Необходимо ли е да коригираме данъчна декларация за 2018 г. (фирмата е на загуба и с тази корекция загубата ще е още по-голяма), или можем с протокол и докладна записка към 31.07.2019 г. да отразим корекцията по отделна счетоводна сметка - корекции минали години? Или да направим констатациите без счетоводни корекции и да се примирим с надплатеното през 2018 г. ДДС? С други думи - не желаем да предизвикваме данъчни проверки поради ред обективни причини - смяна софтуер, екип и прочие. В случая ощетена е не държавата, а фирмата, допуснала тази грешка.

   Счетоводното третиране на грешките се извършва със СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика (от предприятията, прилагащи Националните счетоводни стандарти). В този стандарт се разглежда коригирането на “фундаменталните грешки” - грешки, които са от такова значение, че финансовият отчет за един или повече предходни периоди вече не може да се счита за достоверен към датата на неговото публикуване.
За счетоводни цели, ако грешката е “фундаментална грешка”, трябва да се направи корекция в съответствие със СС 8. В останалите случаи, например защото сумата на отклонението не е съществена, според нас може корекцията да се отчете и в текущата година. Така отчетен по погрешка приход в предишна година в текущата година може да се коригира с отчитане на разход.
Съгласно чл. 75, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната. Според ал. 3 от същия член при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването й е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. В останалите случаи данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

   Специални изисквания за корекции на грешки има в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно чл. 126, ал. 2 от този закон грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по и отчетните регистри. Извън тези случаи грешките се поправят, като следва (чл. 126, ал. 3 от ЗДДС) отговарят:
- лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри документи;
- лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.