По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя

Публикувано на 06.12.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Дружество, занимаващо се с посредническа дейност при доставка на машини за фармацевтична промишленост, е закупило товарен автомобил на лизинг с право на придобиване в края на договора. Товарният автомобил при придобиване е заведен като дълготраен материален актив. Към датата на закупуване 28.09.2017 година дружеството има специална регистрация по чл. 97, ал 1 от ЗДДС, която не позволява да се ползва данъчен кредит.
Тази година регистрирахме дружеството по чл. 100, ал. 1. Притежаваме оригинални фактури от лизинговите вноски с посочен ДДС. Имаме ли право 
да ползваме данъчния кредит по тези фактури? Кое е основанието от ЗДДС?

   Преди да дадем нашия отговор, следва да уточним, че регистрацията по чл. 97а (Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя) от ЗДДС не дава право на данъчно задълженото лице да приспада данъчен кредит, докато регистрацията по чл. 97 (Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране) от ЗДДС дава такова право. Предполагаме, че въпросът съдържа техническа грешка и вашето предприятие в действителност е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС.

   В този случай, след като вашето предприятие се е регистрирало по ЗДДС доброволно на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС (по избор - когато не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1), данъчният закон в лицето на чл. 74, ал. 1 от ЗДДС и съответно чл. 61 от ППЗДДС му дават право да приспадне данъчния кредит на закупените или придобитите по друг начин от него активи, когато същите са налични към датата му на регистрация. Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява през данъчния период, през който дружеството се е регистрирало по ЗДДС или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи (фактури, ДИ и т.н.) се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък. Подаването на опис на наличните активи към датата на регистрация вече не е изискване на ЗДДС.