По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Дисциплинарно наказание за нарушаване на установеното работно време
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Дисциплинарно наказание за нарушаване на установеното работно време

Публикувано на 06.12.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Има ли работодателят право да накаже работник, който не спазва установеното работно време (начало и край), но отработва законоустановената продължителност на работния ден?

   Работодателят има право да установява работното време в предприятието, да определя продължителността и времето за ползване на почивките и пр., като се съобразява с реда, принципите и ограниченията, посочени в глава седма на КТ.
Продължителността на работното време задължително се уговаря между страните по трудовото правоотношение и се вписва в трудовия договор като пълно, удължено, намалено или непълно работно време със съответната продължителност.
Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки, в това число почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Тези почивки не се включват в работното време (чл. 151, ал. 1 и 2 от КТ).
Установяването на работното време става с утвърден от работодателя правилник за вътрешния трудов ред, със заповед или с друг документ, който трябва да бъде доведен до знанието на работниците и служителите, за които се отнася. Това работно време е задължителен елемент от установената от работодателя трудова дисциплина и е задължително за спазване от работника или служителя. Работникът или служителят няма право сам да определя работното си време (освен при надомна работа). При изпълнението на работата си той е длъжен да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното си време.

   В съответствие с чл. 187, т. 1 от КТ неспазването на установеното работно време, проявено като закъснение, преждевременно напускане на работа и неуплътняване на работното време, се преценява като нарушение на трудовата дисциплина, за което в КТ е предвидена съответната дисциплинарна отговорност. За допуснати в рамките на един календарен месец три закъснения или преждевременни напускания на работа, всяко от които поне 1 час, както и за неявяване на работа в течение на два последователни работни дни работодателят има право да наложи най-тежкото дисциплинарно наказание - уволнение.
Правото на преценка относно налагането на наказание за констатирано нарушение на трудовата дисциплина, в това число и на установеното работно време, законодателно е предоставено на работодателя.