По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Трудовата книжка се пази 50 години
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Трудовата книжка се пази 50 години

Публикувано на 10.12.2019

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Две години бях безработна. Сега си намерих нова работа, но се оказа, че трудовата ми книжка е останала в старата фирма. Оттам ми казаха, че са я изхвърлили. Какво мога да направя сега?

   При прекратявяне на трудовото му правоотношение работникът или служителят е длъжен да представи трудовата си книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и незабавно след това да я върне на лицето срещу подпис. Датата на връщане на трудовата книжка се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки.
Когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие.
Неполучените от работниците или служителите трудови книжки се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години. Чл. 8 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 102 от 03.12.1993 г., последно изменение ДВ, бр. 2 от 03.01.2018 г., установява, че в същия срок се съхраняват и неполучените трудови книжки, дневниците и удостоверенията в инспекциите по труда за трудовите книжки, издадени от тях. При закриване на предприятието, без да е посочен правоприемник, всички съхранявани от него разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползване неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието се предават на териториалните поделения на НОИ. Удостоверенията за трудов стаж се издават от териториалните поделения на НОИ въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи на прекратени осигурители без правоприемник.
Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, Инспекцията по труда издава нова въз оснава на писмена молба-декларация от работника или служителя. В случая вината за унищожената трудова книжка е на бившия работодател, затова той трябва да поеме разходите по издаването на нова от Инспекцията по труда.