По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани

Публикувано на 12.11.2019

Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт в НАП

    Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) съдържа някои специфични правила, касаещи облагането на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), но извършват селскостопанска дейност1. Коректното им прилагане до голяма степен зависи от това дали физическото лице е регистрирано като земеделски стопанин или не е, поради което настоящият материал е структуриран в съответствие с това обстоятелство.

   1. Данъчно третиране на доходите, получени от физически лица, които не са регистрирани като земеделски стопани
С измененията и допълненията, направени в ЗДДФЛ със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 98/27.11.2018 г.), беше направена една важна промяна, касаеща тази категория физически лица и по-конкретно доходите им, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет. На основание чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2019 г., тези доходи се облагат с окончателен данък, а не с данък върху общата годишна данъчна основа, какъвто беше регламентът до края на миналата година. В тази връзка е необходимо да се направят следните уточнения:
- разпоредбата на чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ се прилага само за физически лица, които не са регистрирани като земеделски стопани. Доколкото не е предвидено друго в данъчния закон, наличието на това обстоятелство следва да се установи чрез Регистъра на земеделските стопани, създаден и поддържан на основание Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
- в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ субсидиите могат да бъдат освободени от облагане, когато това изрично е регламентирано в закон. Цитираното правило се прилага и за доходите по чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ, т.е. окончателен данък не се дължи, ако съответното плащане може да се отнесе към някой от необлагаемите доходи, изброени в чл. 13, ал. 1 от същия закон;

   ПРИМЕР: Физическо лице, нерегистрирано като земеделски стопанин, получава помощ от ДФ „Земеделие“, с която се компенсират материални щети по загинали селскостопански животни в резултат на природно бедствие. В конкретният случай плащането от ДФ „Земеделие“ има характер на обезщетение за имуществени вреди, поради което следва да бъде приложена нормата на чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ. На това основание не са облагаеми обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи:
- облагането с окончателен данък по чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ се прилага, независимо от извършването на стопанска дейност. Иначе казано, за облагаемите доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, физическото лице, което не е регистрирано като земеделски стопанин, дължи окончателен данък, а за останалите доходи то ще се облага по общия ред, т.е. с 10 на сто данък върху общата годишна данъчна основа;
- ставката на окончателния данък за доходите по чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ е 10 на сто, като същият се удържа и внася от администратора на помощта в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването й (вж. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 14 от ЗДДФЛ). Физическите лица, придобили такива доходи, вече не са ангажирани с облагането и декларирането им.

   ПРИМЕР: През 2019 г. физическо лице, което не е регистрирано като земеделски стопанин, извършва производство на зеленчуци, които впоследствие продава в непреработен вид и за целите на примера ще допуснем, че размерът на придобития доход е 22 500 лв. Освен това през течение на годината лицето има право да получи субсидия от държавния бюджет в размер на 2000 лв. ДФ „Земеделие“ в качеството си на администратор на помощта, удържа окончателен данък по чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ и превежда по банковата сметка на лицето 1800 лв. Тази сума, както и брутният размер на субсидията (2000 лв.) не се включват в облагаемия доход от стопанската дейност.2
В конкретния случай в Приложение № 3 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г., физическото лице ще декларира само доходите от селскостопанската си дейност по производство на зеленчуци (22 500 лв.).
По отношение на доходите, реализирани от селскостопанска дейност за събиране, физическите лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, формират облагаем доход и годишна данъчна основа по реда на Раздел III, глава пета от ЗДДФЛ. Когато лицата не са регистрирани като земеделски стопани, придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността по производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство. При определяне размера на придобития облагаем доход в тези случаи се прилагат общите правила на чл. 11, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, доколкото не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
- плащането – при плащане в брой;
- заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
- получаването на престацията – за непаричен доход.
Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице (чл. 11, ал. 3 от ЗДДФЛ).
При формирането на годишната данъчна основа, авансовото облагане и декларирането на доходите от селскостопанска дейност на физическите лица, които не са регистрирани като земеделски стопани, няма някаква специфика, като приложимите данъчни норми са съответно: чл. 30, чл. 43 и чл. 50 от ЗДДФЛ, а именно:
Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява със:
- вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
- внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице;
- вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, когато облагаемият доход по чл. 29 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.
За придобития доход се дължи авансово данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ, т.е. върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
Предвид общото правило на чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ лицата, придобили през течение на годината доходи от селскостопанска дейност, са задължени да подават годишна данъчна декларация по образец. По аргумент на чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ в декларацията не се описват доходите, обложени с окончателен данък по чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ.

   2. Данъчно третиране на доходите, получени от физически лица, които са регистрирани като земеделски стопани
Основна част от физическите лица, които извършват селскостопанска дейност, са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3/1999 г. Това е така, тъй като в повечето случаи получаването на субсидия или друго подпомагане от държавния бюджет или от европейските фондове е обвързано с наличието на такава регистрация. По отношение на тази категория физически лица може да се каже, че няма специална промяна в облагането на доходите им, тъй като, както вече споменах, новата разпоредба на чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ не се прилага от тях. Иначе казано, определянето на задълженията им за 2019 г., в т.ч. и за доходите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, се извършва по досегашния ред.
Въпреки липсата на нови моменти в практиката често се поставят различни въпроси, касаещи облагането на физическите лица - регистрирани земеделски стопани. Ето защо настоящият материал припомня актуалните към момента правила, касаещи определянето на облагаемия доход, данъчната основа и дължимия от тези лица данък, като обръща специално внимание на някои специфики.

   2.1. Общи правила за определяне на облагаемия доход
В общия случай на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход на физическите лица – земеделски стопани, които не са търговци по ТЗ, се определя, като придобитият през годината доход се намалява с фиксиран процент разходи за дейността, както следва:
- 60 на сто - за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство3, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
- 40 на сто – за доходи придобити от дейност по производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност.
Изключение от цитираните правила е регламентирано с нормата на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, според която физическите лица – регистрирани земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, т.е. по ред, идентичен с прилагания за едноличните търговци. Необходимо е да се има предвид, че според разпоредбата на § 1, т. 56 от ДР на ЗДДФЛ, в която е дадена дефиниция на понятието „доход от стопанска дейност на физически лица“ за целите на чл. 29а, това е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.
Според разпоредбите на чл. 29а, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ правото на избор за облагане по ред, идентичен с регламентирания за едноличните търговци, се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година4 и се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. В рамките на този срок физическите лица – земеделски стопани, макар и да не са търговци по смисъла на ТЗ, са задължени да прилагат Закона за счетоводството, като за тази цел се приравняват на еднолични търговци (чл. 29а, ал. 7 от ЗДДФЛ).
На основание чл. 29а, ал. 6 от ЗДДФЛ след изтичането на визирания 5-годишен срок земеделският стопанин може да избере една от следните две алтернативни възможности:
- да продължи да се облага по избрания ред, т.е. като едноличен търговец, като в този случай не е необходимо да подава нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ;
- да избере да се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, т.е. като физическо лице, което не е търговец по смисъла на ТЗ и при определянето на облагаемия доход да приспада нормативно определените разходи за дейността (60 или 40 на сто от придобития доход). В този случай е необходимо в срок до 31 декември на предходната година да подаде образеца на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ. Ако в указания срок такава декларация не е подадена, земеделският стопанин ще продължи да се облага по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Обръщам внимание, че сроковете, визирани в чл. 29а, ал. 4 и 6 от ЗДДФЛ, са свързани с упражняване правото на избор за смяна в режима на облагане (т.е. от облагане по общия ред на чл. 29 от ЗДДФЛ към облагане по реда, предвиден за едноличните търговци или обратното – от облагане по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ към облагане по общия ред). По тази причина не се допуска подаване на образеца на декларацията след датите, посочени в упоменатите данъчни норми.

   ПРИМЕР: През 2015 г. физическо лице се е регистрирало като земеделски стопанин и за същата година се е облагало по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. На 20.12.2015 г. лицето е подало декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ и е избрало от 01.01.2016 г. да се облага по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ. В конкретния случай лицето е задължено да прилага избрания ред на облагане поне 5 последователни данъчни години (2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г.). След изтичането на този срок, т.е. от 01.01.2021 г., това лице може да избира между следните възможности:
- да премине към облагане по общия ред на ЗДДФЛ, т.е. с 10% данък върху общата годишна данъчна основа като при определянето на облагаемия доход ще ползва съответния процент нормативно признати разходи (60 или 40 на сто, в зависимост от характера на упражняваната стопанска дейност). В този случай е необходимо в срок до 31.12.2020 г. да подаде декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ (образец 2007). Важно е да се поясни, че впоследствие този ред на облагане може да бъде прилаган дори само за една година (в примера - 2021 г.) и от началото на следващата (2022 г.) лицето отново би могло да избере да се облага по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, но в този случай ще е необходимо да подаде нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ;
- да продължи с облагането по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ и през 2021 г., т.е. без прекъсване, като за целта няма да е необходимо да подава нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ. Следва да се поясни, че 2021 г. в този случай няма да се счита за първа година от нов 5-годишен период, а за шеста поредна данъчна година, през която лицето се е облагало по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ. Това означава, че от началото на следващата 2022 г. земеделският стопанин би могъл да премине към облагане по общия ред на чл. 29 от ЗДДФЛ като се придържа към описаните по-горе правила.

   2.2. Специални правила за определяне на облагаемия доход
Определяне на облагаемия доход при новорегистрирани земеделски стопани
Данъчният закон съдържа специално правило, касаещо облагането на новорегистрираните земеделски стопани в годината на регистрацията им по реда на Наредба № 3/1999 г. Предвид разпоредбата на чл. 29а, ал. 5 от ЗДДФЛ, те декларират правото на избор по чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ за годината на регистрацията си в годишната данъчна декларация за същата година, без да е необходимо да подават специалния формуляр (образец 2007). Важно е да се подчертае обаче, че става въпрос за избор, касаещ годината, в която първоначално физическото лице се е регистрирало като земеделски стопанин. Лицата, които са се възползвали от тази възможност, имат право от началото на следващата година:
- да преминат към облагане по общия ред на чл. 29 от ЗДДФЛ, като в този случай няма да е необходимо да подават декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, или
- да продължат да се облагат по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ през следващите поне 5 последователни данъчни години. За целта обаче ще е необходимо да подадат специалния образец на декларация в указания срок, т.е. до 31 декември на годината, в която са се регистрирали като земеделски стопани.

   ПРИМЕР: На 16.03.2019 г. физическо лице се е регистрирало като земеделски стопанин и на основание чл. 29а, ал. 5 от ЗДДФЛ има право за 2019 г. да избере да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Това обстоятелство трябва да се декларира в Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. Ако лицето желае да продължи с този ред на облагане през следващите пет данъчни години (2020 – 2024), ще трябва да подаде декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ (образец 2007) в срок до 31.12.2019 г. В случай че формулярът не е подаден в посочения срок, считано от 01.01.2020 г., земеделският стопанин ще се облага по общия ред на чл. 29 от ЗДДФЛ.

   Специфики при определянето на облагаемия доход, когато лицето е преминало от облагане с данък върху общата годишна данъчна основа към облагане по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ
Об­ла­га­е­ми­ят до­ход от сто­пан­с­ка дей­ност на фи­зи­чес­ки ли­ца – зе­ме­дел­с­ки сто­па­ни, ко­и­то са из­б­ра­ли да се об­ла­гат с да­нък вър­ху го­диш­на­та да­нъч­на ос­но­ва по чл. 28 от ЗДДФЛ, се фор­ми­ра по ре­да на чл. 26 от съ­щия за­кон и то­ва е да­нъч­на­та пе­чал­ба, оп­ре­де­ле­на в съ­от­вет­с­т­вие с раз­по­ред­би­те на ЗКПО (вж. чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ). В тези случаи правилото за придобиване на дохода, регламентирано в чл. 11 от ЗДДФЛ, е неприложимо, тъй като водещ е принципът на начисляването в съответствие със счетоводното законодателство. Ето защо в практиката биха могли да възникнат проблеми, когато от облагане по общия ред лицето е преминало към облагане по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ. За да се избегнат тези проблеми в нормата на чл. 29а, ал. 2 от ЗДДФЛ са създадени специални правила за определяне на облагаемия доход. На това основание в об­ла­га­е­мия до­ход по чл. 26 от закона:
- не се включва фи­нан­со­ви­ят ре­зул­тат за до­хо­ди, ко­и­то са при­до­би­ти през да­нъч­ни го­ди­ни, пред­хож­да­щи да­нъч­на­та го­ди­на, от ко­я­то за­поч­ва об­ла­га­не­то на до­хо­ди­те с да­нък вър­ху го­диш­на­та да­нъч­на ос­но­ва и за ко­и­то при­хо­дът въз­ник­ва и след­ва да се на­чис­ли в пе­ри­о­да на об­ла­га­не със съ­щия да­нък;
- се включва фи­нан­со­ви­ят ре­зул­тат за до­хо­ди, ко­и­то са при­до­би­ти през пе­ри­о­да на об­ла­га­не с да­нък вър­ху го­диш­на­та да­нъч­на ос­но­ва и ко­и­то не учас­т­ват при фор­ми­ра­не на сче­то­вод­ния фи­нан­сов ре­зул­тат за го­ди­на­та на при­до­би­ва­не или за след­ва­щи го­ди­ни.

   ПРИМЕР: Фи­зи­чес­ко ли­це – ре­гис­т­ри­рано ка­то зе­ме­дел­с­ки сто­па­нин, през 2018 г. се е об­ла­га­ло с да­нък вър­ху об­ща­та го­диш­на да­нъч­на ос­но­ва, т.е. по ре­да на чл. 29 от ЗДДФЛ. На 12.12.2018 г. ли­це­то по­да­ва дек­ла­ра­ция по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ и из­би­ра от 01.01.2019 г. да се об­ла­га с да­нък вър­ху го­диш­на­та да­нъч­на ос­но­ва по чл. 28 от ЗДДФЛ. През 2018 г. ли­це­то е про­да­ло зе­ме­дел­с­ка про­дук­ция по до­го­вор за по­куп­ко-про­даж­ба на об­ща стой­ност 10 000 лв. До края на го­ди­на­та оба­че е по­лу­чи­ло са­мо част от до­го­во­ре­на­та су­ма – 6000 лв., и то­ва е су­ма­та, ко­я­то е дек­ла­ри­ра­на в го­диш­на­та да­нъч­на дек­ла­ра­ция, на основание чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 12 и чл. 29, ал. 1 от същия закон. Ос­та­тъ­кът от 4000 лв. е пла­тен през 2019 г. По­лу­че­но­то пла­ща­не за про­да­де­на през 2018 г. зе­ме­дел­с­ка про­дук­ция не се на­чис­ля­ва ка­то при­ход (пред­вид прин­ци­па на те­ку­що­то на­чис­ля­ва­не) и съ­от­вет­но не се включва при фор­ми­ра­не­то на сче­то­вод­ния фи­нан­сов ре­зул­тат за 2019 г.
На ос­но­ва­ние чл. 29а, ал. 2, т. 2 от ЗДДФЛ по­лу­че­но­то пла­ща­не през 2019 г. (4000 лв.) ще се вземе предвид при определянето на об­ла­га­е­мия до­ход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, като за целта е необходимо да се формира финансов резултат за конкретната сума.

   Специфики при определянето на облагаемия доход, когато лицето е преминало от облагане по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ към облагане с данък върху общата годишна данъчна основа
Когато през предходни години физическото лице се е облагало като едноличен търговец на основание чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, а впоследствие преминава към облагане по общия ред, също е възможно да се появят проблеми, тъй като принципът на начисляването се заменя с принципа на придобиването на дохода. За да се разрешат тези проблеми, са създадени специалните норми на чл. 29, ал. 2 и 3 от ЗДДФЛ, а именно:
- в облагаемия доход по чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ не се включват доходи, които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на чл. 26 за предходни данъчни години;
- в облагаемия доход по чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват доходи, които са придобити през период на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ и които не са участвали при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване, а биха участвали при формирането на счетоводния финансов резултат за текущата година, ако лицето се облагаше по реда на чл. 29а.
В най-общ смисъл цитираните разпоредби са аналогични на съдържащите се в коментираната по-горе ал. 2 на чл. 29а от ЗДДФЛ, тъй като имат същите цели, а именно, да се избегнат случаите на евентуално двойно данъчно облагане или необлагане на доходите при промяната в режима на облагане.
При формирането на годишната данъчна основа, авансовото облагане и декларирането на доходите от селскостопанска дейност физическите лица – регистрирани земеделски стопани, които не са регистрирани като еднолични търговци и не са избрали да се облагат по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, също прилагат правилата на чл. 30, чл. 43 и чл. 50, които коментирах в настоящия материал по отношение на физическите лица – нерегистрирани като земеделски стопани.
Във връзка с определянето на годишната данъчна основа, авансовото облагане и декларирането на доходите от селскостопанска дейност физическите лица – регистрирани земеделски стопани, които са избрали да се облагат по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, прилагат всички разпоредби на данъчния закон, относими към едноличните търговци. Единственото изключение от този принцип е въведено с нормата на чл. 48, ал. 7, т. 3 от ЗДДФЛ, според която преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6 (5), представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ.
___________
1 На основание чл. 2, т. 1 от ТЗ не се смятат за търговци физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност.
2 Съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗДДФЛ при определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.
3 На основание § 1, т. 21 от ДР на ЗДДФЛ „непреработен продукт от селско стопанство“ е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
4 Актуалният образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ е утвърден от министъра на финансите със заповед № ЗМФ-1266/19.12.2016 г. и е обнародван в ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.
5 На основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.