По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Облагане с ДДС при посредническа услуга
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Облагане с ДДС при посредническа услуга

Публикувано на 06.12.2019

Отговаря Милена КИРИЛОВА – данъчен експерт

    Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, ще осъществява посредническа дейност между две фирми - доставчик на стоките ще бъде италианска фирма, регистрирана по ДДС в Италия, а краен получател - българска, регистрирана по ДДС в България.
Фирмата ще издава фактура за комисиона на италианската фирма с 0% ДДС въз основа на чл. 82, ал. 3 от ЗДДС. Фирмата посредник е търговски представител на италианската фирма за България.
Какви други документи и договори евентуално трябва да има фирмата посредник, за да бъде защитена? Трябва ли да фигурира по някакъв начин в документите между изпращача и получателя? В чл. 24 от ЗДДС е спомената посредническа дейност, но не мисля, че касае този случай, тъй като получателят на услугата не е данъчно незадължено лице.

   Отговор: От изложената информация не става ясно дали фирмата ви е сключила комисионен договор. Следва да имате предвид, че комисионният договор е уреден в чл. 348-360 от ТЗ. Според определението, дадено в ТЗ, с комисионния договор комисионерът се задължава срещу възнаграждение по поръчка на доверителя да извърши от свое име и за негова сметка една или повече сделки, като за неуредени въпроси се прилагат разпоредбите за договора за поръчка към отношенията между доверителя и комисионера. Договорът е неформален. Изключение е, когато с комисионен договор се възлага поръчка на комисионер, придобиване на вещни права върху недвижим имот от името на довереника. В този случай договорът трябва да бъде сключен писмено с нотариална заверка на подписите (чл. 292, изр. 3 от ЗЗД). Страни по търговски взаимоотношения, възникнали на база комисионен договор, са:- доверител (комитент) - лице, възлагащо на довереник да сключи сделки за сметка на доверителя, но от името на довереника, при изрично посочени условия;
- довереник (комисионер) - лицето, сключващо сделки от свое име, но за сметка на довереника, при изрично посочени условия срещу комисиона;
- трето лице - лицето, сключващо сделка с комисионера.
Сделката може да бъде както покупка, така и продажба и да се поражда от договор за покупко-продажба, лизинг, при отложено плащане и т.н. Комисионният договор поражда съответните права и задължения за страните.
За извършването на двете доставки следва да се издадат два данъчни документа:
- при доставката между доверителя и третото лице фактура с доставчик доверителят и получател - третото лице. Датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа за тази доставка се определят по общите правила на ЗДДС;
- при доставката на услуга между комисионера и доверителя - фактура с доставчик комисионерът и получател - доверителят. Датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа за тази доставка се определят по общите правила на ЗДДС. В закона изрично е упоменато, че данъчната основа е насрещната престация на комисионера, която включва договореното възнаграждение за посредничеството и обезщетение за извършените от комисионера разходи във връзка с доставката, ако е уговорено такова. За обезщетяването на комисионера за извършените разходи по сделката между доверителя и третото лице доверителят може да укаже, че ще бъде извършено след одобряване на предоставени разходни документи и заплатени като компенсация заедно с дължимата комисиона. При така разгледаната ситуация комисионерът следва да начисли данък добавена стойност върху комисионата си, ако доставката на услугата е била между български фирми или между българска фирма и чуждестранно лице със седалище или обект на територията на страната. Комисионерът действа от свое име и за чужда сметка (от името на комисионера и за сметка на доверителя) - чл. 127, ал. 2 от ЗДДС. При този тип комисионер са налице следните доставки:
- доставка между комисионера и третото лице;
- доставка между доверителя и комисионера при прехвърлянето на вещните права върху стоката или извършването на услугата;
- доставка между комисионера и доверителя - данъчната основа и датата на възникване се определя аналогично на доставката между комисионер, действащ от чуждо име и за чужда сметка, и доверителя. В стойностно изражение и хронология фактурите следва да се издадат по следния начин: При продажба:
- комисионерът издава от свое име фактура на третото лице;
- доверителят издава от свое име фактура на комисионера за същата стока на същата цена;
- комисионерът издава от свое име фактура на доверителя за комисионата и извършените съпътстващи разходи по сделката, ако е уговорено това.
Алтернативно при покупка:
- комисионерът получава на свое име фактура от третото лице;
- комисионерът издава от свое име на доверителя фактура за същото и на същата стойност като получената от третото лице;
- комисионерът издава от свое име фактура на доверителя за комисионата и извършените съпътстващи разходи по сделката, ако е уговорено това.
В разглежданата фактическа обстановка институтът на тристранната операция е неприложим – съгласно чл. 15 от ЗДДС тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно визираните в законовата норма условия. Стоката, предмет на търговската сделка, се транспортира от Италия в България, а фирмата посредник също е българска, с ДДС регистрация като крайния получател, т.е липсва трето търговско дружество, установено в трета държава – членка на ЕС, за целите на ДДС.

   Следователно извършваната посредническа доставка на услуга от вашата фирма по естеството си е вид трансгранична услуга. Посредническата услуга предполагаме ще е комисиона на база сключени сделки или на база брой намерени клиенти от ваша страна. По силата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС тази услуга е с място на изпълнение извън територията на страната и следователно е необлагаема с ДДС. Не следва да начислявате ДДС по общите правила на ЗДДС при условие, че италианският контрагент няма място на стопанска дейност или постоянен обект в България. Във фактурата си можете да посочите правното основание на чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, като впишете вида на посредническата услуга, номера на договора, от който произтичат правата ви, и др. релевантни обстоятелства. Освен писмени договори, сключени със страните по сделката, откъдето да е видна ролята ви на посредник, е необходимо да притежавате приемно-предавателни протоколи за доказване документалната обоснованост на всяка конкретна стопанска операция.