По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Обезщетение за безработица
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Обезщетение за безработица

Публикувано на 06.12.2019

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работих в Германия повече от 5 години, а преди месец се върнах да работя в България. След 2 месеца работа трудовия ми договор беше прекратен от работодателя ми в срока на изпитване. Имам ли право на обезщетение за безработица в България и в какви размери? Взема ли се предвид стажа и дохода ми в Германия при определяне на обезщетението?

   Според българското законодателство за да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработен в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Следва да представите в Националния осигурителен институт преносим документ U-2, издаден от Националния осигурителен институт на Федерална Република Германия, в който е описан вашия трудов стаж и сумите, на които са Ви осигурявали по трудов договор. За повече информация по темата посетете адрес (http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-poksol) и адрес (http://www.noi.bg/forusers/forms/112-ermdforms/unempl). Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802).