По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Прекратяване на договор на основание чл. 71 от КТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прекратяване на договор на основание чл. 71 от КТ

Публикувано на 13.12.2019

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам син на една година и 9 месеца. Ако ме преназначи работодателят на нова длъжност, с изпитателен срок и след това ми прекрати договора на основание чл. 71 от КТ ще имам ли право на закрила и ако не - ще мога ли да получа обезщетение от Бюрото по труда?

   В чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. В Кодекса на труда е предвидено, че до изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл. 71, ал. 1 от КТ. При прекратяване на трудовото правоотношение на това основание закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не се прилага. Съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Размерът на паричното обезщетение за безработица и периодът, през който ще се получава то се определят от териториалното поделение на Националния осигурителен институт.