По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Субсидиите и формирането на облагаемия оборот по ЗДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Субсидиите и формирането на облагаемия оборот по ЗДДС

Публикувано на 17.01.2020

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП

    Регистриран съм като земеделски стопанин. Всяка година подавам общо заявление за подпомагане от ДФЗ и във връзка с това получавам субсидии по различни схеми и мерки.
От тях различавам няколко вида:
- Схема за единно плащане на площ - може да не съм точен, но тук влизат отделни плащания със съкращения - СЕП, СПП, зелени плащания, плащания за необлагодетелствани райони, плащания за агроекология, плащания за биологично производство - всички те се плащат независимо от това какво се отглежда върху земятя, стига тя да е обработена.
- Схема за плодове - това плащане се прави към бенефициентите, които, освен че са подали общо заявление за подпомагане - т.е. получават гореописаните плащания, но и са предоставили фактури, с които доказават пред фонда, че са произвели и реализирали необходим минимум от плодове (продажната цена няма значение, а за реализираните килограми има минимум).
- Плащане, което съставлява компенсация за направен вече разход - в моя случай става дума за компенсация за закупени препарати за борба със зимните вредители по овощните дървета.
Кои от тях влизат в оборота за регистрация по ЗДДС?

   Разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС указва, че всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. А по силата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от закона данъчната основа се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
Дефиниция на понятието “субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” е дадена в § 1, т. 15 от допълнитeлните разпоредби на ЗДДС. Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, тези, които са предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В конкретният случай, доколкото средствата, които се получават, не са пряко свързани с цената на предоставяните стоки и услуги от земеделския производител, същите няма да попаднат в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и няма да участват в данъчната основа на доставките, респективно при формиране на облагаемия оборот по чл. 96 от закона.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...